Loading...

 

శ్రీ సూక్తం (Sree Suktam)

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/07/Lakshmi.jpg

 

హిర॑ణ్యవర్ణా॒o హరి॑ణీం సు॒వర్ణ॑ రజ॒తస్ర॑జామ్ |
చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ || 1 ||
తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ |
యస్యా॒o హిర॑ణ్యం వి॒న్దేయ॒o గామశ్వ॒o పురు॑షాన॒హమ్ || 2 ||
అ॒శ్వ॒పూ॒ర్వాం ర॑థమ॒ధ్యాం హ॒స్తినా॑దప్ర॒బోధి॑నీమ్ |
శ్రియ॑o దే॒వీముప॑హ్వయే॒ శ్రీర్మా॑దే॒వీర్జు॑షతామ్ || 3 ||
కా॒o సో స్మి॒తాం హిర॑ణ్యప్రా॒కారా॑ మా॒ర్ద్రాం జ్వల॑న్తీం తృ॒ప్తాం త॒ర్పయ॑న్తీమ్ |
ప॒ద్మే॒ స్థి॒తాం ప॒ద్మవ॑ర్ణా॒o త్వామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ || 4 ||
న్ద్రాం ప్ర॑భా॒సాం య॒శసా॒ జ్వల॑న్తీ॒o శ్రియ॑o లో॒కే దే॒వజు॑ష్టాముదా॒రామ్ |
తాం ప॒ద్మినీ॑మీ॒o శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యేఽల॒క్ష్మీర్మే॑ నశ్యతా॒o త్వాం వృ॑ణే || 5 ||
ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణే॒ తప॒సోఽధి॑జా॒తో వన॒స్పతి॒స్తవ॑ వృ॒క్షోఽథ బి॒ల్వః |
తస్య॒ ఫలా॑ని॒ తప॒సాను॑దన్తు మా॒యాన్త॑రా॒యాశ్చ॑ బా॒హ్యా అ॑ల॒క్ష్మీః || 6 ||
ఉపై॑తు॒ మాం దే॑వస॒ఖః కీ॒ర్తిశ్చ॒ మణి॑నా స॒హ |
ప్రా॒దు॒ర్భూ॒తోఽస్మి॑ రాష్ట్రే॒ఽస్మిన్ కీ॒ర్తిమృ॑ద్ధిం ద॒దాతు॑ మే || 7 ||
క్షుత్పి॑పా॒సామ॑లాం జ్యే॒ష్ఠామ॑ల॒క్ష్మీం నా॑శయా॒మ్యహమ్ |
అభూ॑తి॒మస॑ మృద్ధి॒oచ సర్వా॒o నిర్ణు॑ద మే॒ గృహా॑త్ || 8 ||
గ॒oధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్షా॒o ని॒త్యపు॑ష్టాం కరీ॒షిణీ”మ్ |
ఈ॒శ్వరీ॑గ్ం సర్వ॑భూతా॒నా॒o త్వామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ || 9 ||
మన॑స॒: కామ॒మాకూ॑తిం వా॒చఃస॒త్యమ॑శీమహి |
ప॒శూ॒నాం రూ॒పమన్న॑స్య॒ మయి॒శ్రీఃశ్ర॑యతా॒o యశ॑: || 10 ||
క॒ర్దమే॑న ప్ర॑జాభూ॒తా॒  మ॒యి॒సంభ॑వ క॒ర్దమ |
శ్రియ॑o వా॒సయ॑మేకు॒లే మా॒తర॑oపద్మ॒మాలి॑నీమ్ || 11 ||
ఆప॑: సృ॒జన్తు॑ స్ని॒గ్ధా॒ని॒ చి॒క్లీ॒త వ॑స మే॒ గృహే |
ని చ॑ దే॒వీం మా॒తర॒గ్o శ్రియ॑o వా॒సయ॑ మే కు॒లే || 12 ||
ఆ॒ర్ద్రాం పు॒ష్కరి॑ణీం పు॒ష్టి॒o సు॒వ॒ర్ణాం హే॑మమా॒లినీమ్ |
సూ॒ర్యాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీ॒o జాత॑వేదో మ॒ ఆవహ|| 13 ||
ఆ॒ర్ద్రాం య॒: కరి॑ణీం య॒ష్టి॒o పి॒ఙ్గ॒లాం ప॑ద్మమా॒లినీమ్|
చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ || 14 ||
తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ |
యస్యా॒o హి॑రణ్య॒o ప్రభూ॑త॒o గావో॑ దా॒స్యోఽశ్వా”న్వి॒న్దేయ॒o పురు॑షాన॒హమ్ || 15 ||

 

యః శుచి॒: ప్రయ॑తో భూ॒త్వా జు॒హుయా॑దాజ్య॒ మన్వ॑హమ్ |
శ్రియ॑: ప॒ఞ్చద॑శర్చ॒o చ శ్రీ॒కామ॑: సత॒తం జ॑పేత్ ||

 

ఆన॑న్ద॒: కర్ద॑మశ్చైవ చి॒క్లీత॑ ఇతి॒ విశ్రు॑తాః |
ఋష॑య॒: తే త్రయః పుత్రాః స్వయం శ్రీదేవి దేవతా ||

 

ప॒ద్మా॒స॒నే ప॑ద్మ ఊ॒రూ॒ ప॒ద్మాక్షీ॑ పద్మ॒సంభ॑వే |
త్వం మా”o భ॒జస్వ॑ ప॒ద్మా॒క్షీ॒ యే॒న సౌ॑ఖ్యం ల॒భామ్య॑హమ్ ||

 

అశ్వ॑దా॒యీ గో॑దా॒యీ॒ ధ॒నదా॑యీ మ॒హాధ॑నే |
ధనం మే॒ జుష॑తాం దే॒వి॒ స॒ర్వకా॑మార్థ సిద్ధయే ||

 

పుత్రపౌ॒త్ర ధ॑నం ధా॒న్యం హ॒స్త్యశ్వా॑దిగ॒వే ర॑థమ్ |
ప్ర॒జా॒నాం భ॑వసి మా॒తా ఆ॒యుష్మ॑న్తం క॒రోతు॑ మామ్ ||

 

చ॒oద్రాభాం లక్ష్మీమీ॑శా॒నాం సు॒ర్యాభా”o శ్రియమీశ్వరీమ్ |
చంద్ర సూ॒ర్యాగ్ని సర్వాభాం శ్రీమహాలక్ష్మీ॑ముపాస్మహే ||

 

ధన॑మ॒గ్నిర్ధ॑నం వా॒యుర్ధ॑న॒o సూర్యో॑ ధన॒o వసు॑: |
ధన॒మిన్ద్రో॒ బృహ॒స్పతి॒ర్వరు॑ణ॒o ధన॒మశ్ను॑ తే ||

 

వైన॑తేయ॒ సోమ॑o పిబ॒ సోమ॑o పిబతు వృత్ర॒హా |
సోమ॒o ధన॑స్య సో॒మినో॒ మహ్య॒o దదా॑తు సో॒మిన॑: ||

 

న క్రోధో న చ॑ మాత్స॒ర్యం న॒ లోభో॑ నాశు॒భా మ॑తిః |
భవ॑న్తి॒ కృత॑పుణ్యా॒నాం భ॒క్తానాం శ్రీసూ”క్తం జ॒పేత్స॑దా ||

 

వర్షన్”తు॒ తే వి॑భావ॒రి॒ ది॒వో అ॑భ్రస్య॒ విద్యు॑తః |
రోహన్”తు॒ సర్వ॑బీ॒జా॒న్య॒వ బ్ర॑హ్మ ద్వి॒షో” జ॑హి ||

 

పద్మ॑ప్రియే పద్మిని పద్మ॒హస్తే పద్మా॑లయే పద్మదళాయ॑తాక్షి |
విశ్వ॑ప్రియే॒ విష్ణు మనో॑ఽనుకూ॒లే త్వత్పా॑దప॒ద్మం మయి॒ సన్ని॑ధత్స్వ ||

 

యా సా పద్మా॑సన॒స్థా విపులకటితటీ పద్మ॒పత్రా॑యతా॒క్షీ |
గంభీరా వ॑ర్తనా॒భిః స్తనభర నమితా శుభ్ర వస్త్రో॑త్తరీ॒యా |
లక్ష్మీర్ది॒వ్యైర్గజేన్ద్రైర్మ॒ణిగణ ఖచితైస్స్నాపితా హే॑మకు॒oభైః |
ని॒త్యం సా ప॑ద్మహ॒స్తా మమ వస॑తు గృ॒హే సర్వ॒మాఙ్గళ్య॑యుక్తా ||

 

ల॒క్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీ॒రంగధామే॑శ్వరీమ్ |
దా॒సీభూతసమస్త దేవ వ॒నితాం లో॒కైక॒ దీపా॑oకురామ్ |
శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్ర॒హ్మేన్ద్రగఙ్గా॑ధరాం |
త్వాం త్రై॒లోక్య॒ కుటు॑oబినీం స॒రసిజాం వ॒న్దే ముకు॑న్దప్రియామ్ ||

 

సి॒ద్ధ॒ల॒క్ష్మీర్మో॑క్షల॒క్ష్మీ॒ర్జ॒యల॑క్ష్మీస్స॒రస్వ॑తీ |
శ్రీలక్ష్మీర్వ॑రల॒క్ష్మీ॒శ్చ॒ ప్ర॒సన్నా॒ మ॑మ స॒ర్వదా ||

 

వరాంకుశౌ పాశమభీ॑తిము॒ద్రా॒o క॒రై॑ర్వహన్తీం క॑మలా॒సనస్థామ్ |
బాలార్క కోటి ప్రతి॑భాం త్రి॒ణే॒త్రా॒o భ॒జేహమాద్యాం జ॑గదీ॒శ్వరీం తామ్ ||

 

స॒ర్వ॒మ॒ఙ్గ॒ళమా॒ఙ్గళ్యే॑ శి॒వే స॒ర్వార్థ॑ సాధికే |
శర॑ణ్యే త్ర్యంబ॑కే దే॒వి॒ నా॒రాయ॑ణి న॒మోఽస్తు॑ తే ||

 

ఓం మ॒హా॒దే॒వ్యై చ॑ వి॒ద్మహే॑ విష్ణుప॒త్నీ చ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ లక్ష్మీః ప్రచో॒దయా”త్ ||

 

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||