Loading...

 

Prime Astrologer's Blog

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/10/Bhoodevi.jpg

Please read these verses daily worshipping Bhoodevi for getting Land and Properties.   ఓం భూమి॑ర్భూ॒మ్నా ద్యౌర్వ॑రి॒ణాఽన్తరి॑క్షం మహి॒త్వా | ఉ॒పస్థే॑ తే దేవ్యదితే॒ఽగ్నిమ॑న్నా॒దమ॒న్నాద్యా॒యాద॑ధే ||   ఆఽయఙ్గౌః పృశ్ని॑రక్రమీ॒ దస॑నన్మా॒తర॒o పున॑: | పి॒తర॑o చ ప్ర॒యన్త్సువ॑: ||   త్రి॒గ్॒oశద్ధామ॒ విరా॑జతి॒ వాక్ప॑త॒ఙ్గాయ॑ శిశ్రియే | ప్రత్య॑స్య వహ॒ ద్యుభి॑: ||   అ॒స్య ప్రా॒ణాద॑పాన॒త్య॑న్తశ్చ॑రతి రోచ॒నా | వ్య॑ఖ్యన్ మహి॒షః సువ॑:  ||   యత్త్వా” క్రు॒ద్ధః ప॑రో॒వప॑మ॒న్యునా॒...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/09/Narasimha-kavacham.jpg

నృసింహకవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా | సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ || 1 ||   సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకమ్ | ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితమ్ || 2 ||   వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిందుసమప్రభమ్ | లక్ష్మ్యాలింగితవామాంగం విభూతిభిరుపాశ్రితమ్ || 3 ||   చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణకుండలశోభితమ్ | ఉరోజశోభితోరస్కం రత్నకేయూరముద్రితమ్ || 4 ||   తప్తకాంచనసంకాశం పీతనిర్మలవాసనమ్ | ఇంద్రాదిసురమౌళిస్థస్ఫురన్మాణిక్యదీప్తిభిః || 5 ||   విరాజితపదద్వంద్వం శంఖచక్రాదిహేతిభిః |...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/08/datta.jpg

Chanting Sree Dattatreya Vajrakavacham is a Simple and highly effective way of getting a Guru and particularly effective for the persons those who have debilitated Jupiter in their birth chart.   ఋషయ ఊచుః | కథం సంకల్పసిద్ధిః స్యాద్ వేదవ్యాస కలౌయుగే | ధర్మార్థకామమోక్షాణాం సాధనం కిముదాహృతమ్ ||1|| వ్యాస ఉవాచ | శృణ్వంతు ఋషయస్సర్వే శీఘ్రం సంకల్పసాధనమ్ | సకృదుచ్చారమాత్రేణ భోగమోక్షప్రదాయకమ్ ||2||...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/07/Srinivasa-Vidya.jpg

  Download the Printable document for doing Homam here Link: Srinivasa Vidya Homam   Srinivasa Vidya is the most sacred, ancient secret system to achieve Aiswaryam (8 types of wealth). This Vidya was used by Adi Sankaracharya at Tirumala. Further, this Vidya was  also used by Hari Hara and Bukka Raya kings to establish Vijayanagara...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/07/Narayana-Kavacham.jpg

రాజోవాచ |   యేన గుప్తః సహస్రాక్షః సవాహానరిసైనికాన్ | క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యం బుభుజే శ్రియమ్ || ౧ ||   భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్ | యథాఽఽతతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోఽజయన్మృధే || ౨ ||   శ్రీ శుక ఉవాచ |   వృతః పురోహితస్త్వాష్ట్రో మహేన్ద్రాయానుపృచ్ఛతే | నారాయణాఖ్యం వర్మాహం తదిహైకమనాః శృణు || ౩ ||   శ్రీ విశ్వరూప ఉవాచ |   ధౌతాంఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదఙ్ముఖః |...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/07/Vishnu.jpg

    ఓం తచ్ఛ॒o యోరావృ॑ణీమహే | గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ | గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే | దైవీ”: స్వ॒స్తిర॑స్తు నః | స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః | ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ | శన్నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే” | శం చతు॑ష్పదే || ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||     ఓం స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః | స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ | స భూమి॑o వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా | అత్య॑తిష్ఠద్దశాఙ్గు॒లమ్ | ||1||     పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/07/Lakshmi-960x1280.jpg

  హిర॑ణ్యవర్ణా॒o హరి॑ణీం సు॒వర్ణ॑ రజ॒తస్ర॑జామ్ | చ॒న్ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ || 1 || తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీ”మ్ | యస్యా॒o హిర॑ణ్యం వి॒న్దేయ॒o గామశ్వ॒o పురు॑షాన॒హమ్ || 2 || అ॒శ్వ॒పూ॒ర్వాం ర॑థమ॒ధ్యాం హ॒స్తినా॑దప్ర॒బోధి॑నీమ్ | శ్రియ॑o దే॒వీముప॑హ్వయే॒ శ్రీర్మా॑దే॒వీర్జు॑షతామ్ || 3 || కా॒o సో స్మి॒తాం హిర॑ణ్యప్రా॒కారా॑ మా॒ర్ద్రాం జ్వల॑న్తీం తృ॒ప్తాం త॒ర్పయ॑న్తీమ్ | ప॒ద్మే॒ స్థి॒తాం ప॒ద్మవ॑ర్ణా॒o త్వామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియమ్ || 4...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/06/Parvathi-image-960x720.jpg

    ఓం పార్వత్యై నమః ఓం మహా దేవ్యై నమః ఓం జగన్మాత్రే నమః ఓం సరస్వత్యై నమః ఓం చండికాయై నమః ఓం లోకజనన్యై నమః ఓం సర్వదేవాదీ దేవతాయై నమః ఓం గౌర్యై నమః ఓం పరమాయై నమః ఓం ఈశాయై నమః ఓం నాగేంద్రతనయాయై నమః ఓం సత్యై నమః ఓం బ్రహ్మచారిణ్యై నమః ఓం శర్వాణ్యై నమః ఓం దేవమాత్రే నమః ఓం త్రిలోచన్యై నమః ఓం బ్రహ్మణ్యై నమః...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/05/hanuman.jpg

ఓం అస్య శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్ర మంత్రస్య శ్రీ రామచంద్ర ఋషిః శ్రీ బడబానల హనుమాన్ దేవతా, మమ సమస్త రోగ ప్రశమనార్ధం ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభి వృధ్యర్ధం సమస్త పాపక్షయార్ధం శ్రీ సీతా రామచంద్ర  ప్రీత్యర్ధం హనుమద్భడబానల స్తోత్ర జప మహం కరిష్యే ||   ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం నమోభగవతే శ్రీ మహా హనుమతే ప్రకట పరాక్రమ సకల దిక్మండల యశోవితాన ధవళీ కృత, జగత్రిత్రయ వజ్రదేహ, రుద్రావతార, లంకాపురి దహన, ఉమాఅమలమంత్ర, ఉదధి...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/04/hanuman1.jpg

  శ్రీఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ప్రబాధివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం భజేవాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం భజే సూర్య మిత్రం భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసి నీ రూపు వర్ణించి నీమీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ నీ మూర్తిగావించి నీసుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండనై రామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్ నీ కటాక్షంభునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే నా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితే అంజనాదేవి గర్భాస్వయా దేవ నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్ దయాశాలివై...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/04/hanuman.jpg

దోహా శ్రీగురుచరణసరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి | బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌ పవనకుమార బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార | చౌపాయీ జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర | 1 రామదూత అతులితబలధామా అంజనిపుత్ర పవనసుతనామా | 2 మహావీర విక్రమ బజరంగీ కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ | 3 కంచనవరన విరాజ...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/04/kali.jpg

శ్రీమన్మహాదేవదేవీ! మహిమండలావాసమైయున్న  యో   దేవతాసార్వాభౌమామణీ! ధీమణీ! లోకసంచారిణీ భక్త  చింతామణీ! దుష్టశిక్షామణీ! మంజుభాషామణీ! పాపసంహారిణీ! పుణ్యసంచారిణీ! ముక్తి కాంతామణీ! పావనీ! నిన్ను వర్ణింపగా బ్రహ్మాశేషాదులు న్నోపలేరునేనెంతవాడన్ ధరన్ మున్నుయాదానవానీక దుర్మార్గముల్ బాపగా పెక్కురూపంబు లంబెక్కు నామంబులన్ నుద్భవంబందవే, తొల్లీఇంద్రాది లోకంబులంజేరి తాజేయు కల్లోలముల్ జూచి భీతాత్ములైనట్టి యా దేవసంఘంబులంద్రుంపగా జూచి మాంసాదికానేక శల్యాపురీషాదులుంగల్గు కూపంబులం ద్రోయగా దేవతానీక మాబాధలన్ జిక్కితాజేయు నద్దేదియుంగాన కోదేవి! యోశాంభవీ! శాంకరీ! కనకదుర్గాంబ! యో కంచి కామాక్షి! యోకాళి! యోపార్వతీ! శంభురాణీ! భవానీ!...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/04/kalabhairav.jpg

  దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజం   వ్యాల యజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరమ్ | నారదాది యోగివృంద వందితం దిగంబరం కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే || (1)   భానుకోటి భాస్వరం భవాబ్ధి తారకం పరం నీల కంఠమీప్సితార్థ దాయకం త్రిలోచనమ్ |   కాల కాలమంబుజాక్షమక్ష శూలమక్షరం కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే || (2)   శూల టంక పాశ దండ పాణిమాదికారణం శ్యామ కాయమాది దేవమక్షరం నిరామయమ్ | భీమవిక్రమం...

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/04/lakshmi.jpg

Kanakadhara Stotram in Multiple Languages (Kanakadhara Stotram for Goddess Lakshmi for Money and Materialistic Success) (Written by Adisakaracharya)     वन्दे वन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् । अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् ॥ अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् । अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ १ ॥ मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि । मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं...