Loading...

 

Prime Astrologer's Blog

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/04/lakshmi.jpg

Kanakadhara Stotram in Multiple Languages (Kanakadhara Stotram for Goddess Lakshmi for Money and Materialistic Success) (Written by Adisakaracharya)     वन्दे वन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् । अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् ॥ अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् । अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ १ ॥ मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि । मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं...