Loading...

 
https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/04/lakshmi.jpg

Kanakadhara Stotram in

Multiple Languages

(Kanakadhara Stotram for Goddess Lakshmi for Money and Materialistic Success)
(Written by Adisakaracharya)

 

 

वन्दे वन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्दकन्दलम् ।

अमन्दानन्दसन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् ॥

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती

भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् ।

अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला

माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ १ ॥

मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः

प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि ।

मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पले या

सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः ॥ २ ॥

विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष-

-मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ।

ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थ-

-मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥ ३ ॥

आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द-

-मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् ।

आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं

भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥ ४ ॥

बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या

हारावलीव हरिनीलमयी विभाति ।

कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला

कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥ ५ ॥

कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारे-

-र्धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव ।

मातुस्समस्तजगतां महनीयमूर्तिः

भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥ ६ ॥

प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावा-

-न्माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।

मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं

मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ७ ॥

दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा-

-मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे ।

दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं

नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥ ८ ॥

इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र-

-दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते ।

दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां

पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥ ९ ॥

गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति

शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति ।

सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै

तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ॥ १० ॥

श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै

रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै ।

शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै

पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ॥ ११ ॥

नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै

नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै ।

नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै

नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ॥ १२ ॥

 

नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै

नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै ।

नमोऽस्तु देवादिदयापरायै

नमोऽस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै ॥

नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै

नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै ।

नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै

नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै ॥

नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै

नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै ।

नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै

नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै ॥

 

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि

साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि ।

त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि

मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ॥ १३ ॥

यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः

सेवकस्य सकलार्थसम्पदः ।

सन्तनोति वचनाङ्गमानसै-

-स्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे ॥ १४ ॥

सरसिजनिलये सरोजहस्ते

धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे ।

भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे

त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् ॥ १५ ॥

दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट-

-स्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम् ।

प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष-

-लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ॥ १६ ॥

कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं

करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः ।

अवलोकय मामकिञ्चनानां

प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः ॥ १७ ॥

 

बिल्वाटवीमध्यलसत्सरोजे

सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् ।

अष्टापदाम्भोरुहपाणिपद्मां

सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मीम् ॥

कमलासनपाणिना ललाटे

लिखितामक्षरपङ्क्तिमस्य जन्तोः ।

परिमार्जय मातरङ्घ्रिणा ते

धनिकद्वारनिवास दुःखदोग्ध्रीम् ॥

अम्भोरुहं जन्मगृहं भवत्याः

वक्षःस्थलं भर्तृगृहं मुरारेः ।

कारुण्यतः कल्पय पद्मवासे

लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् ॥

 

स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं

त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् ।

गुणाधिका गुरुतरभाग्यभाजिनो

भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः ॥ १८ ॥

 

सुवर्णधारास्तोत्रम् यच्छङ्कराचार्य निर्मितम् ।

त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत् ॥

 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ कनकधारास्तोत्रम् सम्पूर्णम् ।

 


 

వందే వందారు మందారమిందిరానందకందలమ్ |

అమందానందసందోహ బంధురం సింధురాననమ్ ||

అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీ

భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ |

అంగీకృతాఖిలవిభూతిరపాంగలీలా

మాంగళ్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః || ౧ ||

ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః

ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని |

మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా

సా మే శ్రియం దిశతు సాగరసంభవాయాః || ౨ ||

విశ్వామరేంద్రపదవిభ్రమదానదక్ష-

-మానందహేతురధికం మురవిద్విషోఽపి |

ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థ-

-మిందీవరోదరసహోదరమిందిరాయాః || ౩ ||

ఆమీలితాక్షమధిగమ్య ముదా ముకుంద-

-మానందకందమనిమేషమనంగతంత్రమ్ |

ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రం

భూత్యై భవేన్మమ భుజంగశయాంగనాయాః || ౪ ||

బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా

హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి |

కామప్రదా భగవతోఽపి కటాక్షమాలా

కళ్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః || ౫ ||

కాలాంబుదాళిలలితోరసి కైటభారే-

-ర్ధారాధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ |

మాతుస్సమస్తజగతాం మహనీయమూర్తిః

భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః || ౬ ||

ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావా-

-న్మాంగళ్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన |

మయ్యాపతేత్తదిహ మంథరమీక్షణార్ధం

మందాలసం చ మకరాలయకన్యకాయాః || ౭ ||

దద్యాద్దయానుపవనో ద్రవిణాంబుధారా-

-మస్మిన్న కించన విహంగశిశౌ విషణ్ణే |

దుష్కర్మఘర్మమపనీయ చిరాయ దూరం

నారాయణప్రణయినీనయనాంబువాహః || ౮ ||

ఇష్టావిశిష్టమతయోఽపి యయా దయార్ద్ర-

-దృష్ట్యా త్రివిష్టపపదం సులభం లభంతే |

దృష్టిః ప్రహృష్టకమలోదరదీప్తిరిష్టాం

పుష్టిం కృషీష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః || ౯ ||

గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజసుందరీతి

శాకంభరీతి శశిశేఖరవల్లభేతి |

సృష్టిస్థితిప్రళయకేళిషు సంస్థితాయై

తస్యై నమస్త్రిభువనైకగురోస్తరుణ్యై || ౧౦ ||

శ్రుత్యై నమోఽస్తు శుభకర్మఫలప్రసూత్యై

రత్యై నమోఽస్తు రమణీయగుణార్ణవాయై |

శక్త్యై నమోఽస్తు శతపత్రనికేతనాయై

పుష్ట్యై నమోఽస్తు పురుషోత్తమవల్లభాయై || ౧౧ ||

నమోఽస్తు నాళీకనిభాననాయై

నమోఽస్తు దుగ్ధోదధిజన్మభూమ్యై |

నమోఽస్తు సోమామృతసోదరాయై

నమోఽస్తు నారాయణవల్లభాయై || ౧౨ ||

 

నమోఽస్తు హేమాంబుజపీఠికాయై

నమోఽస్తు భూమండలనాయికాయై |

నమోఽస్తు దేవాదిదయాపరాయై

నమోఽస్తు శార్ఙ్గాయుధవల్లభాయై ||

నమోఽస్తు దేవ్యై భృగునందనాయై

నమోఽస్తు విష్ణోరురసిస్థితాయై |

నమోఽస్తు లక్ష్మ్యై కమలాలయాయై

నమోఽస్తు దామోదరవల్లభాయై ||

నమోఽస్తు కాంత్యై కమలేక్షణాయై

నమోఽస్తు భూత్యై భువనప్రసూత్యై |

నమోఽస్తు దేవాదిభిరర్చితాయై

నమోఽస్తు నందాత్మజవల్లభాయై ||

 

సంపత్కరాణి సకలేంద్రియనందనాని

సామ్రాజ్యదానవిభవాని సరోరుహాక్షి |

త్వద్వందనాని దురితాహరణోద్యతాని

మామేవ మాతరనిశం కలయంతు మాన్యే || ౧౩ ||

యత్కటాక్షసముపాసనావిధిః

సేవకస్య సకలార్థసంపదః |

సంతనోతి వచనాంగమానసై-

-స్త్వాం మురారిహృదయేశ్వరీం భజే || ౧౪ ||

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే

ధవళతమాంశుకగంధమాల్యశోభే |

భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే

త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్ || ౧౫ ||

దిగ్ఘస్తిభిః కనకకుంభముఖావసృష్ట-

-స్వర్వాహినీవిమలచారుజలప్లుతాంగీమ్ |

ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీమశేష-

-లోకాధినాథగృహిణీమమృతాబ్ధిపుత్రీమ్ || ౧౬ ||

కమలే కమలాక్షవల్లభే త్వం

కరుణాపూరతరంగితైరపాంగైః |

అవలోకయ మామకించనానాం

ప్రథమం పాత్రమకృత్రిమం దయాయాః || ౧౭ ||

 

బిల్వాటవీమధ్యలసత్సరోజే

సహస్రపత్రే సుఖసన్నివిష్టామ్ |

అష్టాపదాంభోరుహపాణిపద్మాం

సువర్ణవర్ణాం ప్రణమామి లక్ష్మీమ్ ||

కమలాసనపాణినా లలాటే

లిఖితామక్షరపంక్తిమస్య జంతోః |

పరిమార్జయ మాతరంఘ్రిణా తే

ధనికద్వారనివాస దుఃఖదోగ్ధ్రీమ్ ||

అంభోరుహం జన్మగృహం భవత్యాః

వక్షఃస్థలం భర్తృగృహం మురారేః |

కారుణ్యతః కల్పయ పద్మవాసే

లీలాగృహం మే హృదయారవిందమ్ ||

స్తువంతి యే స్తుతిభిరమూభిరన్వహం

త్రయీమయీం త్రిభువనమాతరం రమామ్ |

గుణాధికా గురుతరభాగ్యభాజినో

భవంతి తే భువి బుధభావితాశయాః || ౧౮ ||

సువర్ణధారాస్తోత్రం యచ్ఛంకరాచార్య నిర్మితమ్ |

త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స కుబేరసమో భవేత్ ||


 

ವಂದೇ ವಂದಾರು ಮಂದಾರಮಿಂದಿರಾನಂದಕಂದಲಮ್ |

ಅಮಂದಾನಂದಸಂದೋಹ ಬಂಧುರಂ ಸಿಂಧುರಾನನಮ್ ||

ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕಭೂಷಣಮಾಶ್ರಯಂತೀ

ಭೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮುಕುಳಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್ |

ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲವಿಭೂತಿರಪಾಂಗಲೀಲಾ

ಮಾಂಗಳ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳದೇವತಾಯಾಃ || ೧ ||

ಮುಗ್ಧಾ ಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇಃ

ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ |

ಮಾಲಾದೃಶೋರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇ ಯಾ

ಸಾ ಮೇ ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶತು ಸಾಗರಸಂಭವಾಯಾಃ || ೨ ||

ವಿಶ್ವಾಮರೇಂದ್ರಪದವಿಭ್ರಮದಾನದಕ್ಷ-

-ಮಾನಂದಹೇತುರಧಿಕಂ ಮುರವಿದ್ವಿಷೋಽಪಿ |

ಈಷನ್ನಿಷೀದತು ಮಯಿ ಕ್ಷಣಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಥ-

-ಮಿಂದೀವರೋದರಸಹೋದರಮಿಂದಿರಾಯಾಃ || ೩ ||

ಆಮೀಲಿತಾಕ್ಷಮಧಿಗಮ್ಯ ಮುದಾ ಮುಕುಂದ-

-ಮಾನಂದಕಂದಮನಿಮೇಷಮನಂಗತಂತ್ರಮ್ |

ಆಕೇಕರಸ್ಥಿತಕನೀನಿಕಪಕ್ಷ್ಮನೇತ್ರಂ

ಭೂತ್ಯೈ ಭವೇನ್ಮಮ ಭುಜಂಗಶಯಾಂಗನಾಯಾಃ || ೪ ||

ಬಾಹ್ವಂತರೇ ಮಧುಜಿತಃ ಶ್ರಿತಕೌಸ್ತುಭೇ ಯಾ

ಹಾರಾವಳೀವ ಹರಿನೀಲಮಯೀ ವಿಭಾತಿ |

ಕಾಮಪ್ರದಾ ಭಗವತೋಽಪಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ

ಕಳ್ಯಾಣಮಾವಹತು ಮೇ ಕಮಲಾಲಯಾಯಾಃ || ೫ ||

ಕಾಲಾಂಬುದಾಳಿಲಲಿತೋರಸಿ ಕೈಟಭಾರೇ-

-ರ್ಧಾರಾಧರೇ ಸ್ಫುರತಿ ಯಾ ತಟಿದಂಗನೇವ |

ಮಾತುಸ್ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತಿಃ

ಭದ್ರಾಣಿ ಮೇ ದಿಶತು ಭಾರ್ಗವನಂದನಾಯಾಃ || ೬ ||

ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪದಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಖಲು ಯತ್ಪ್ರಭಾವಾ-

-ನ್ಮಾಂಗಳ್ಯಭಾಜಿ ಮಧುಮಾಥಿನಿ ಮನ್ಮಥೇನ |

ಮಯ್ಯಾಪತೇತ್ತದಿಹ ಮಂಥರಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಧಂ

ಮಂದಾಲಸಂ ಚ ಮಕರಾಲಯಕನ್ಯಕಾಯಾಃ || ೭ ||

ದದ್ಯಾದ್ದಯಾನುಪವನೋ ದ್ರವಿಣಾಂಬುಧಾರಾ-

-ಮಸ್ಮಿನ್ನ ಕಿಂಚನ ವಿಹಂಗಶಿಶೌ ವಿಷಣ್ಣೇ |

ದುಷ್ಕರ್ಮಘರ್ಮಮಪನೀಯ ಚಿರಾಯ ದೂರಂ

ನಾರಾಯಣಪ್ರಣಯಿನೀನಯನಾಂಬುವಾಹಃ || ೮ ||

ಇಷ್ಟಾವಿಶಿಷ್ಟಮತಯೋಽಪಿ ಯಯಾ ದಯಾರ್ದ್ರ-

-ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಪದಂ ಸುಲಭಂ ಲಭಂತೇ |

ದೃಷ್ಟಿಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಕಮಲೋದರದೀಪ್ತಿರಿಷ್ಟಾಂ

ಪುಷ್ಟಿಂ ಕೃಷೀಷ್ಟ ಮಮ ಪುಷ್ಕರವಿಷ್ಟರಾಯಾಃ || ೯ ||

ಗೀರ್ದೇವತೇತಿ ಗರುಡಧ್ವಜಸುಂದರೀತಿ

ಶಾಕಂಭರೀತಿ ಶಶಿಶೇಖರವಲ್ಲಭೇತಿ |

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಳಯಕೇಳಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ

ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತ್ರಿಭುವನೈಕಗುರೋಸ್ತರುಣ್ಯೈ || ೧೦ ||

ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶುಭಕರ್ಮಫಲಪ್ರಸೂತ್ಯೈ

ರತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ರಮಣೀಯಗುಣಾರ್ಣವಾಯೈ |

ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಶತಪತ್ರನಿಕೇತನಾಯೈ

ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮೋಽಸ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮವಲ್ಲಭಾಯೈ || ೧೧ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ನಾಳೀಕನಿಭಾನನಾಯೈ

ನಮೋಽಸ್ತು ದುಗ್ಧೋದಧಿಜನ್ಮಭೂಮ್ಯೈ |

ನಮೋಽಸ್ತು ಸೋಮಾಮೃತಸೋದರಾಯೈ

ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣವಲ್ಲಭಾಯೈ || ೧೨ ||

 

ನಮೋಽಸ್ತು ಹೇಮಾಂಬುಜಪೀಠಿಕಾಯೈ

ನಮೋಽಸ್ತು ಭೂಮಂಡಲನಾಯಿಕಾಯೈ |

ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವಾದಿದಯಾಪರಾಯೈ

ನಮೋಽಸ್ತು ಶಾರ್ಙ್ಗಾಯುಧವಲ್ಲಭಾಯೈ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವ್ಯೈ ಭೃಗುನಂದನಾಯೈ

ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಷ್ಣೋರುರಸಿಸ್ಥಿತಾಯೈ |

ನಮೋಽಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ

ನಮೋಽಸ್ತು ದಾಮೋದರವಲ್ಲಭಾಯೈ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ಕಾಂತ್ಯೈ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ

ನಮೋಽಸ್ತು ಭೂತ್ಯೈ ಭುವನಪ್ರಸೂತ್ಯೈ |

ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವಾದಿಭಿರರ್ಚಿತಾಯೈ

ನಮೋಽಸ್ತು ನಂದಾತ್ಮಜವಲ್ಲಭಾಯೈ ||

 

ಸಂಪತ್ಕರಾಣಿ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯನಂದನಾನಿ

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನವಿಭವಾನಿ ಸರೋರುಹಾಕ್ಷಿ |

ತ್ವದ್ವಂದನಾನಿ ದುರಿತಾಹರಣೋದ್ಯತಾನಿ

ಮಾಮೇವ ಮಾತರನಿಶಂ ಕಲಯಂತು ಮಾನ್ಯೇ || ೧೩ ||

ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷಸಮುಪಾಸನಾವಿಧಿಃ

ಸೇವಕಸ್ಯ ಸಕಲಾರ್ಥಸಂಪದಃ |

ಸಂತನೋತಿ ವಚನಾಂಗಮಾನಸೈ-

-ಸ್ತ್ವಾಂ ಮುರಾರಿಹೃದಯೇಶ್ವರೀಂ ಭಜೇ || ೧೪ ||

ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೇ

ಧವಳತಮಾಂಶುಕಗಂಧಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ |

ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಜ್ಞೇ

ತ್ರಿಭುವನಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಮ್ || ೧೫ ||

ದಿಗ್ಘಸ್ತಿಭಿಃ ಕನಕಕುಂಭಮುಖಾವಸೃಷ್ಟ-

-ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀವಿಮಲಚಾರುಜಲಪ್ಲುತಾಂಗೀಮ್ |

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀಮಶೇಷ-

-ಲೋಕಾಧಿನಾಥಗೃಹಿಣೀಮಮೃತಾಬ್ಧಿಪುತ್ರೀಮ್ || ೧೬ ||

ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಕ್ಷವಲ್ಲಭೇ ತ್ವಂ

ಕರುಣಾಪೂರತರಂಗಿತೈರಪಾಂಗೈಃ |

ಅವಲೋಕಯ ಮಾಮಕಿಂಚನಾನಾಂ

ಪ್ರಥಮಂ ಪಾತ್ರಮಕೃತ್ರಿಮಂ ದಯಾಯಾಃ || ೧೭ ||

 

ಬಿಲ್ವಾಟವೀಮಧ್ಯಲಸತ್ಸರೋಜೇ

ಸಹಸ್ರಪತ್ರೇ ಸುಖಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಮ್ |

ಅಷ್ಟಾಪದಾಂಭೋರುಹಪಾಣಿಪದ್ಮಾಂ

ಸುವರ್ಣವರ್ಣಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ ||

ಕಮಲಾಸನಪಾಣಿನಾ ಲಲಾಟೇ

ಲಿಖಿತಾಮಕ್ಷರಪಂಕ್ತಿಮಸ್ಯ ಜಂತೋಃ |

ಪರಿಮಾರ್ಜಯ ಮಾತರಂಘ್ರಿಣಾ ತೇ

ಧನಿಕದ್ವಾರನಿವಾಸ ದುಃಖದೋಗ್ಧ್ರೀಮ್ ||

ಅಂಭೋರುಹಂ ಜನ್ಮಗೃಹಂ ಭವತ್ಯಾಃ

ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಭರ್ತೃಗೃಹಂ ಮುರಾರೇಃ |

ಕಾರುಣ್ಯತಃ ಕಲ್ಪಯ ಪದ್ಮವಾಸೇ

ಲೀಲಾಗೃಹಂ ಮೇ ಹೃದಯಾರವಿಂದಮ್ ||

 

ಸ್ತುವಂತಿ ಯೇ ಸ್ತುತಿಭಿರಮೂಭಿರನ್ವಹಂ

ತ್ರಯೀಮಯೀಂ ತ್ರಿಭುವನಮಾತರಂ ರಮಾಮ್ |

ಗುಣಾಧಿಕಾ ಗುರುತರಭಾಗ್ಯಭಾಜಿನೋ

ಭವಂತಿ ತೇ ಭುವಿ ಬುಧಭಾವಿತಾಶಯಾಃ || ೧೮ ||

 

ಸುವರ್ಣಧಾರಾಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಮ್ |

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಕುಬೇರಸಮೋ ಭವೇತ್ ||

 


 

vandē vandāru mandāramindirānandakandalam |

amandānandasandōha bandhuraṁ sindhurānanam ||

 

aṅgaṁ harēḥ pulakabhūṣaṇamāśrayantī

bhr̥ṅgāṅganēva mukulābharaṇaṁ tamālam |

aṅgīkr̥tākhilavibhūtirapāṅgalīlā

māṅgalyadāstu mama maṅgaladēvatāyāḥ || 1 ||

 

mugdhā muhurvidadhatī vadanē murārēḥ

prēmatrapāpraṇihitāni gatāgatāni |

mālādr̥śōrmadhukarīva mahōtpalē yā

sā mē śriyaṁ diśatu sāgarasambhavāyāḥ || 2 ||

 

viśvāmarēndrapadavibhramadānadakṣa-

-mānandahēturadhikaṁ muravidviṣō:’pi |

īṣanniṣīdatu mayi kṣaṇamīkṣaṇārtha-

-mindīvarōdarasahōdaramindirāyāḥ || 3 ||

 

āmīlitākṣamadhigamya mudā mukunda-

-mānandakandamanimēṣamanaṅgatantram |

ākēkarasthitakanīnikapakṣmanētraṁ

bhūtyai bhavēnmama bhujaṅgaśayāṅganāyāḥ || 4 ||

 

bāhvantarē madhujitaḥ śritakaustubhē yā

hārāvalīva harinīlamayī vibhāti |

kāmapradā bhagavatō:’pi kaṭākṣamālā

kalyāṇamāvahatu mē kamalālayāyāḥ || 5 ||

 

kālāmbudālilalitōrasi kaiṭabhārē-

-rdhārādharē sphurati yā taṭidaṅganēva |

mātussamastajagatāṁ mahanīyamūrtiḥ

bhadrāṇi mē diśatu bhārgavanandanāyāḥ || 6 ||

 

prāptaṁ padaṁ prathamataḥ khalu yatprabhāvā-

-nmāṅgalyabhāji madhumāthini manmathēna |

mayyāpatēttadiha mantharamīkṣaṇārdhaṁ

mandālasaṁ ca makarālayakanyakāyāḥ || 7 ||

 

dadyāddayānupavanō draviṇāmbudhārā-

-masminna kiñcana vihaṅgaśiśau viṣaṇṇē |

duṣkarmagharmamapanīya cirāya dūraṁ

nārāyaṇapraṇayinīnayanāmbuvāhaḥ || 8 ||

 

iṣṭāviśiṣṭamatayō:’pi yayā dayārdra-

-dr̥ṣṭyā triviṣṭapapadaṁ sulabhaṁ labhantē |

dr̥ṣṭiḥ prahr̥ṣṭakamalōdaradīptiriṣṭāṁ

puṣṭiṁ kr̥ṣīṣṭa mama puṣkaraviṣṭarāyāḥ || 9 ||

 

gīrdēvatēti garuḍadhvajasundarīti

śākambharīti śaśiśēkharavallabhēti |

sr̥ṣṭisthitipralayakēliṣu saṁsthitāyai

tasyai namastribhuvanaikagurōstaruṇyai || 10 ||

 

śrutyai namō:’stu śubhakarmaphalaprasūtyai

ratyai namō:’stu ramaṇīyaguṇārṇavāyai |

śaktyai namō:’stu śatapatranikētanāyai

puṣṭyai namō:’stu puruṣōttamavallabhāyai || 11 ||

 

namō:’stu nālīkanibhānanāyai

namō:’stu dugdhōdadhijanmabhūmyai |

namō:’stu sōmāmr̥tasōdarāyai

namō:’stu nārāyaṇavallabhāyai || 12 ||

 

namō:’stu hēmāmbujapīṭhikāyai

namō:’stu bhūmaṇḍalanāyikāyai |

namō:’stu dēvādidayāparāyai

namō:’stu śārṅgāyudhavallabhāyai || 13 ||

 

namō:’stu dēvyai bhr̥gunandanāyai

namō:’stu viṣṇōrurasisthitāyai |

namō:’stu lakṣmyai kamalālayāyai

namō:’stu dāmōdaravallabhāyai || 14 ||

 

namō:’stu kāntyai kamalēkṣaṇāyai

namō:’stu bhūtyai bhuvanaprasūtyai |

namō:’stu dēvādibhirarcitāyai

namō:’stu nandātmajavallabhāyai || 15 ||

 

sampatkarāṇi sakalēndriyanandanāni

sāmrājyadānavibhavāni sarōruhākṣi |

tvadvandanāni duritāharaṇōdyatāni

māmēva mātaraniśaṁ kalayantu mānyē || 16 ||

 

yatkaṭākṣasamupāsanāvidhiḥ

sēvakasya sakalārthasampadaḥ |

santanōti vacanāṅgamānasai-

-stvāṁ murārihr̥dayēśvarīṁ bhajē || 17 ||

 

sarasijanilayē sarōjahastē

dhavalatamāṁśukagandhamālyaśōbhē |

bhagavati harivallabhē manōjñē

tribhuvanabhūtikari prasīda mahyam || 18 ||

 

digghastibhiḥ kanakakumbhamukhāvasr̥ṣṭa-

-svarvāhinīvimalacārujalaplutāṅgīm |

prātarnamāmi jagatāṁ jananīmaśēṣa-

-lōkādhināthagr̥hiṇīmamr̥tābdhiputrīm || 19 ||

 

kamalē kamalākṣavallabhē tvaṁ

karuṇāpūrataraṅgitairapāṅgaiḥ |

avalōkaya māmakiñcanānāṁ

prathamaṁ pātramakr̥trimaṁ dayāyāḥ || 20 ||

 

bilvāṭavīmadhyalasatsarōjē

sahasrapatrē sukhasanniviṣṭām |

aṣṭāpadāmbhōruhapāṇipadmāṁ

suvarṇavarṇāṁ praṇamāmi lakṣmīm || 21 ||

 

kamalāsanapāṇinā lalāṭē

likhitāmakṣarapaṅktimasya jantōḥ |

parimārjaya mātaraṅghriṇā tē

dhanikadvāranivāsa duḥkhadōgdhrīm || 22 ||

 

ambhōruhaṁ janmagr̥haṁ bhavatyāḥ

vakṣaḥsthalaṁ bhartr̥gr̥haṁ murārēḥ |

kāruṇyataḥ kalpaya padmavāsē

līlāgr̥haṁ mē hr̥dayāravindam || 23 ||

 

stuvanti yē stutibhiramūbhiranvahaṁ

trayīmayīṁ tribhuvanamātaraṁ ramām |

guṇādhikā gurutarabhāgyabhājinō

bhavanti tē bhuvi budhabhāvitāśayāḥ || 24 ||

 

suvarṇadhārāstōtram yacchaṅkarācārya nirmitam |

trisandhyaṁ yaḥ paṭhēnnityaṁ sa kubērasamō bhavēt ||

 

iti śrīmatparamahaṁsaparivrājakācāryasya

śrīgōvindabhagavatpūjyapādaśiṣyasya

śrīmacchaṅkarabhagavataḥ kr̥tau

kanakadhārāstōtram sampūrṇam |