Loading...

 

శ్రీ హనుమాన్ బడబానల స్తోత్రం (Sri Hanuman Badabanala Stotram)

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/05/hanuman.jpg
ఓం అస్య శ్రీ హనుమద్బడబానల స్తోత్ర మంత్రస్య శ్రీ రామచంద్ర ఋషిః
శ్రీ బడబానల హనుమాన్ దేవతా, మమ సమస్త రోగ ప్రశమనార్ధం
ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభి వృధ్యర్ధం సమస్త పాపక్షయార్ధం
శ్రీ సీతా రామచంద్ర  ప్రీత్యర్ధం హనుమద్భడబానల స్తోత్ర జప మహం కరిష్యే ||

 

ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం నమోభగవతే శ్రీ మహా హనుమతే ప్రకట పరాక్రమ
సకల దిక్మండల యశోవితాన ధవళీ కృత, జగత్రిత్రయ వజ్రదేహ, రుద్రావతార,
లంకాపురి దహన, ఉమాఅమలమంత్ర, ఉదధి బంధన, దశశిరః కృతాంతక,
సీతాశ్వాసన, వాయుపుత్ర, అంజనీ గర్బసంభూత, శ్రీ రామ లక్ష్మణానందకర,
కపిసైన్య ప్రాకార, సుగ్రీవసాహాయ్యకరణ, పర్వతోత్పాటన, కుమార బ్రహ్మ చారిన్,
గంభీరనాథ సర్వపాప గ్రహవారణ, సర్వ జ్వరోచ్చాటన  డాకినీ విద్వంసన ||

 

ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం నమో భగవతే మహా వీరాయ, సర్వ దుఃఖనివారణాయ,
గ్రహమండల, భూత మండల, సర్వ పిశాచ మండలోచ్చాటన
భూత జ్వరై, ఏకాహిక జ్వర, ద్వాహిక జ్వర, త్రాహిక జ్వర,
చాతుర్ధిక జ్వర, సంతాప జ్వర, విషమ జ్వర, తాప జ్వర,
మహేశ్వర వైష్ణవ జ్వరాన్ చింది చింది, 
యక్ష రాక్షస భూత ప్రేత పిశాచాన్ ఉచ్చాటయ ఉచ్చాటయ

 

ఓం హ్రాం హ్రీం నమో భగవతే శ్రీ మహా హనుమతే
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః  ఆం హాం హాం హాం ఔం సౌం ఏహి ఏహి ఏహి,
ఓం హం, ఓం హం, ఓం హం, ఓం హం ఓం నమో భగవతే
శ్రీ మహా హనుమతే, శ్రవణ చక్షుర్భూతానం, శాకినీ డాకినీనాం
విషమ దుష్టానాం, సర్వవిషం హర హర, ఆకాశం భువనం, భేదయ భేదయ,
ఛేదయ ఛేదయ, మారయ మారయ, శోషయ శోషయ, మోహయ మోహయ,
జ్వాలాయ జ్వాలాయ, ప్రహారయ ప్రహారయ, సకల మాయాం, భేదయ భేదయ

 

ఓం హ్రాం హ్రీం ఓం నమో భగవతే శ్రీ మహా హనుమతే సర్వగ్రహోచ్చాటన
పరబలం, క్షోభయ క్షోభయ, సకలబంధనమోక్షణం కురు కురు,
శిరఃశూల, గుల్మశూల, సర్వశూలా నిర్మూలయ నిర్మూలయ,
నాగపాశానంత వాసుకి తక్షక కర్కోటక కాళియాన్
యక్షకుల, జలగత బిలగత, రాత్రించర దివాచర సర్వాన్నిర్విషం కురు కురు స్వాహా,

 

రాజభయ చోరభయ పరయంత్ర పరమంత్ర పరతంత్ర పరవిధ్యాచ్చేదయ చేదయ,
స్వమంత్ర స్వయంత్ర స్వవిద్యాః, ప్రకటయ ప్రకటయ
సర్వారిష్టాన్నాశయ నాశయ, సర్వశత్రూన్నాశయ నాశయ,
అసాధ్యం సాదయ సాదయ హుం ఫట్ స్వాహా ||

 

 

This Hanuman badabanala stotra is written by Shri. Vibheeshana (Brother of Ravana). It starts with phrasing the strength of Lord Hanuman. It ends all types of deceases, bad thoughts of the enemy, fears, economic crisis, improves health, and give spiritual blessings of Lord Hanuman.

 

This stotra is extremely powerful. The persons who recite it for 41 days with devotion and interest, it can give solace from all types of problems in human life. It will surely give remedy from health-related issues. From demonic energies, it can bring the native out and it can achieve all the things that seem to be impossible at first sight.

(Hanuman Badabanala Stotra in Hindi)

ओं अस्य श्री हनुमद्बडबानल स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः, श्री बडबानल हनुमान् देवता, मम समस्त रोग प्रशमनार्थं आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त पापक्षयार्थं श्रीसीतारामचन्द्र प्रीत्यर्थं हनुमद्बडबानल स्तोत्र जपमहं करिष्ये ।

 

ओं ह्रां ह्रीं ओं नमो भगवते श्रीमहाहनुमते प्रकट पराक्रम सकलदिङ्मण्डल यशोवितान धवलीकृत जगत्त्रितय वज्रदेह, रुद्रावतार, लङ्कापुरी दहन, उमा अनलमन्त्र उदधिबन्धन, दशशिरः कृतान्तक, सीताश्वासन, वायुपुत्र, अञ्जनीगर्भसम्भूत, श्रीरामलक्ष्मणानन्दकर, कपिसैन्यप्राकार सुग्रीव साहाय्यकरण, पर्वतोत्पाटन, कुमार ब्रह्मचारिन्, गम्भीरनाद सर्वपापग्रहवारण, सर्वज्वरोच्चाटन, डाकिनी विध्वंसन,

 

ओं ह्रां ह्रीं ओं नमो भगवते महावीरवीराय, सर्वदुःखनिवारणाय, ग्रहमण्डल भूतमण्डल सर्वपिशाच मण्डलोच्चाटन भूतज्वर एकाहिकज्वर द्व्याहिकज्वर त्र्याहिकज्वर चातुर्थिकज्वर सन्तापज्वर विषमज्वर तापज्वर माहेश्वर वैष्णव ज्वरान् छिन्दि छिन्दि, यक्ष राक्षस भूतप्रेतपिशाचान् उच्चाटय उच्चाटय,

 

ओं ह्रां ह्रीं ओं नमो भगवते श्रीमहाहनुमते,

 

ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः आं हां हां हां हां औं सौं एहि एहि,

 

ओं हं ओं हं ओं हं ओं नमो भगवते श्रीमहाहनुमते श्रवणचक्षुर्भूतानां शाकिनी डाकिनी विषम दुष्टानां सर्वविषं हर हर आकाश भुवनं भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय प्रहारय प्रहारय सकलमायां भेदय भेदय,

 

ओं ह्रां ह्रीं ओं नमो भगवते श्रीमहाहनुमते सर्व ग्रहोच्चाटन परबलं क्षोभय क्षोभय सकलबन्धन मोक्षणं कुरु कुरु शिरःशूल गुल्फशूल सर्वशूलान्निर्मूलय निर्मूलय
नाग पाश अनन्त वासुकि तक्षक कर्कोटक कालीयान् यक्ष कुल जलगत बिलगत रात्रिञ्चर दिवाचर सर्वान्निर्विषं कुरु कुरु स्वाहा,

 

राजभय चोरभय परयन्त्र परमन्त्र परतन्त्र परविद्याच्छेदय छेदय स्वमन्त्र स्वयन्त्र स्वविद्याः प्रकटय प्रकटय सर्वारिष्टान्नाशय नाशय सर्वशतॄन्नाशय नाशय असाध्यं साधय साधय हुं फट् स्वाहा ।

 

इति श्री विभीषणकृतं हनुमद्बडबानल स्तोत्रम् ।