Loading...

 

Rudram – Telugu

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2021/06/Telugu-Rudram.jpg

ఓం అథాత్మానగ్ం శివాత్మానగ్ం శ్రీరుద్రరూపం ధ్యాయేత్ ||

శుద్ధస్ఫటికసంకాశం త్రినేత్రం పఞ్చవక్త్రకమ్ |

గఙ్గాధరం దశభుజం సర్వాభరణభూషితమ్ ||

నీలగ్రీవం శశాంకాంకం నాగయజ్ఞోపవీతినమ్ |

వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయం చ వరేణ్యమభయప్రదమ్ ||

కమణ్డల్వక్షసూత్రాణాం ధారిణం శూలపాణినమ్ |

జ్వలన్తం పిఙ్గలజటాశిఖాముద్యోతధారిణమ్ ||

వృషస్కన్ధసమారూఢమ్ ఉమాదేహార్ధధారిణమ్ |

అమృతేనాప్లుతం శాన్తం దివ్యభోగసమన్వితమ్ ||

దిగ్దేవతాసమాయుక్తం సురాసురనమస్కృతమ్ |

నిత్యం చ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువమక్షరమవ్యయమ్ ||

సర్వవ్యాపినమీశానం రుద్రం వై విశ్వరూపిణమ్ |

ఏవం ధ్యాత్వా ద్విజస్సమ్యక్ తతో యజనమారభేత్ ||

 

 

——————————————————————

అథాతో రుద్ర స్నానార్చనాభిషేక విధిం వ్యా”ఖ్యాస్యామః |

ఆదిత ఏవ తీర్థే స్నాత్వా ఉదేత్య శుచిః ప్రయతో

బ్రహ్మచారీ శుక్లవాసా దేవాభిముఖః స్థిత్వా

ఆత్మని దేవతాః స్థాపయేత్ |

——————————————————————

ఓం ప్రజననే బ్రహ్మా తిష్ఠతు | పాదయోర్విష్ణుస్తిష్ఠతు |

హస్తయోర్హరస్తిష్ఠతు | బాహ్వోరిన్ద్రస్తిష్ఠతు |

జఠరే అగ్నిస్తిష్ఠతు | హృదయే శివస్తిష్ఠతు |

కణ్ఠే వసవస్తిష్ఠన్తు | వక్త్రే సరస్వతీ తిష్ఠతు |

నాసికయోర్వాయుస్తిష్ఠతు | నయనయోశ్చన్ద్రాదిత్యౌ తిష్ఠేతామ్ |

కర్ణయోరశ్వినౌ తిష్ఠేతామ్ |

లలాటే రుద్రాస్తిష్ఠన్తు | మూర్ధ్న్యాదిత్యాస్తిష్ఠన్తు |

శిరసి మహాదేవస్తిష్ఠతు | శిఖాయాం వామదేవస్తిష్ఠతు |

పృష్ఠే పినాకీ తిష్ఠతు | పురతశ్శూలీ తిష్ఠతు |

పార్శ్వయోశ్శివాశంకరౌ తిష్ఠేతామ్ |

సర్వతో వాయుస్తిష్ఠతు |

తతో బహిస్సర్వతోఽగ్నిజ్వాలామాలాః పరివృతాస్తిష్ఠతు |

సర్వేష్వఙ్గేషు సర్వాదేవతా యథాస్థానం తిష్ఠన్తు |

మాగ్ం రక్షన్తు ||

ఓం అ॒గ్నిర్మే॑ వా॒చి శ్రి॒తః |

వాగ్ధృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |

అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

వా॒యుర్మే” ప్రా॒ణే శ్రి॒తః |

ప్రా॒ణో హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |

అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

సూర్యో॑ మే॒ చక్షుషి శ్రి॒తః |

చక్షు॒ర్హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |

అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

చ॒న్ద్రమా॑ మే॒ మన॑సి శ్రి॒తః |

మనో॒ హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |

అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

దిశో॑ మే॒ శ్రోత్రే” శ్రి॒తాః |

శ్రోత్ర॒గ్॒o హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |

అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

ఆపో॑ మే॒ రేత॑సి శ్రి॒తాః |

రేతో॒ హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |

అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

పృ॒థి॒వీ మే॒ శరీ॑రే శ్రి॒తా |

శరీ॑ర॒గ్॒o హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |

అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

ఓ॒ష॒ధి॒వ॒న॒స్ప॒తయో॑ మే॒ లోమ॑సు శ్రి॒తాః |

లోమా॑ని॒ హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |

అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

ఇన్ద్రో॑ మే॒ బలే” శ్రి॒తః |

బల॒గ్॒o హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |

అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

ప॒ర్జన్యో॑ మే మూ॒ర్ధ్ని శ్రి॒తః |

మూ॒ర్ధా హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |

అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

ఈశా॑నో మే మ॒న్యౌ శ్రి॒తః |

మ॒న్యుర్హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |

అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

ఆ॒త్మా మ॑ ఆ॒త్మని॑ శ్రి॒తః |

ఆ॒త్మా హృద॑యే | హృద॑య॒o మయి॑ |

అ॒హమ॒మృతే” | అ॒మృత॒o బ్రహ్మ॑ణి |

పున॑ర్మ ఆ॒త్మా పున॒రాయు॒రాగా”త్ |

పున॑: ప్రా॒ణః పున॒రాకూ॑త॒మాగా”త్ |

వై॒శ్వా॒న॒రో ర॒శ్మిభి॑ర్వావృధా॒నః |

అ॒న్తస్తి॑ష్ఠత్వ॒మృత॑స్య గో॒పాః ||

 

ఆరాధితో మనుష్యైస్త్వం సిద్ధైర్దేవా తురాదిభిహి

ఆరాధియామి భక్త్యా త్వానుగ్రహాన మహేశ్వరా

 

ఆయురాశా”స్తే సుప్రజాత్వమాశా”స్తే

సజాతవనస్యామాశా”స్తే

ఉత్తరాందేవయజ్ఞ్యా మాశా”స్తే

భూయోహవిష్కరణ మాశా”స్తే

దివ్యంధామాశా”స్తే

విశ్వంప్రియమాశా”స్తే

యదనేన హవిషాశా”స్తే

తధస్యా తధ్త్రియాత్

తదస్మైదేవారా’ సంతాం

 

 

అస్య శ్రీ రుద్రాధ్యాయ ప్రశ్న మహామంత్రస్య అఘోర ఋషిః,

అనుష్టుప్ ఛందః, సంకర్షణమూర్తిస్వరూపో యోఽసావాదిత్యః

పరమపురుషః స ఏష రుద్రో దేవతా | నమః శివాయేతి బీజమ్ |

శివతరాయేతి శక్తిః | మహాదేవాయేతి కీలకమ్ |

శ్రీ సాంబసదాశివ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

————————————————-

జపే వినియోగః (For Japam)

అభిషేకే వినియోగః (For Abhishekam)

హవనే వినియోగః (For Homam)

————————————————–

ఓం అగ్నిహోత్రాత్మనే అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః |

దర్శపూర్ణమాసాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః |

చాతుర్మాస్యాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః |

నిరూఢపశుబన్ధాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః |

జ్యోతిష్టోమాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |

సర్వక్రత్వాత్మనే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అగ్నిహోత్రాత్మనే హృదయాయ నమః |

దర్శపూర్ణమాసాత్మనే శిరసే స్వాహా |

చాతుర్మాస్యాత్మనే శిఖాయై వషట్ |

నిరూఢపశుబన్ధాత్మనే కవచాయ హుమ్ |

జ్యోతిష్టోమాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |

సర్వక్రత్వాత్మనే అస్త్రాయ ఫట్ |

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

 

ధ్యానం ||

ఆపాతాళ నభః స్థలాంత భువన బ్రహ్మాండమావిస్ఫుర-

జ్జ్యోతిః స్ఫాటిక లింగ మౌళివిలసత్ పూర్ణేందు వాంతామృతైః |

అస్తోకాప్లుతమేకమీశమనిశం రుద్రానువాకాన్ జపన్

ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోఽభిషించేచ్ఛివమ్ ||

బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహాః భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః

కంఠే కాలాః కపర్దాః కలిత శశికలాశ్చండ కోదండ హస్తాః ||

త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలాః సలలితవపుషాశ్శాంభవా మూర్తిభేదాః

రుద్రాః శ్రీరుద్రసూక్త ప్రకటిత విభవాః నః ప్రయచ్ఛంతు సౌఖ్యమ్ ||

ఓం గ॒ణానా”o త్వా గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే

క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమమ్ |

జ్యే॒ష్ఠ॒రాజ॒o బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పత॒

ఆ న॑: శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑నమ్ ||

మహాగణపతయే॒ నమః ||

ఓం శం చ॑ మే॒ మయ॑శ్చ మే ప్రి॒యం చ॑ మేఽనుకా॒మశ్చ॑ మే॒

కామ॑శ్చ మే సౌమన॒సశ్చ॑ మే భ॒ద్రం చ॑ మే॒

శ్రేయ॑శ్చ మే॒ వస్య॑శ్చ మే॒ యశ॑శ్చ మే॒ భగ॑శ్చ మే॒

ద్రవి॑ణం చ మే య॒న్తా చ మే ధ॒ర్తా చ॑ మే॒ క్షేమ॑శ్చ మే॒

ధృతి॑శ్చ మే॒ విశ్వ॑o చ మే॒ మహ॑శ్చ మే స॒oవిచ్చ॑ మే॒

జ్ఞాత్ర॑o చ మే॒ సూశ్చ॑ మే ప్ర॒సూశ్చ॑ మే॒ సీర॑o చ మే

ల॒యశ్చ॑ మ ఋ॒తం చ॑ మే॒ఽమృత॑o చ మేఽ

య॒క్ష్మం చ॒ మేఽనా॑మయచ్చ మే జీ॒వాతుశ్చ మే

దీర్ఘాయు॒త్వం చ॑ మేఽనమి॒త్రం చ॒ మేఽభ॑యం చ మే

సు॒గం చ॑ మే॒ శయ॑నం చ మే సూ॒షా చ॑ మే సు॒దిన॑o చ మే ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

రిషి చందస్ న్యాసం

ఓం నమకప్రశ్నస్యా అగ్నికాండ ఋషిః

మహావిరాట్శ్చందః శంభుర్దేవతా

ఓం చమకప్రశ్నస్యా పరమేష్ఠి ఋషిః

విరాశ్చందః ఈశ్వరోదేవతా

జపే వినియోగః (For Japam) అభిషేకే వినియోగః (For Abhishekam)

హవనే వినియోగః (For Homam)

ఓం హ్రీం హౌం

(Start Namkam and Chamakam Now)

అనుబంధం – శివోపాసన మంత్రాః |

నిధ॑నపతయే॒ నమః | నిధ॑నపతాన్తికాయ॒ నమః |

ఊర్ధ్వాయ॒ నమః | ఊర్ధ్వలిఙ్గాయ॒ నమః |

హిరణ్యాయ॒ నమః | హిరణ్యలిఙ్గాయ॒ నమః |

సువర్ణాయ॒ నమః | సువర్ణలిఙ్గాయ॒ నమః |

దివ్యాయ॒ నమః | దివ్యలిఙ్గాయ॒ నమః |

భవాయ॒ నమః | భవలిఙ్గాయ॒ నమః |

శర్వాయ॒ నమః | శర్వలిఙ్గాయ॒ నమః |

శివాయ॒ నమః | శివలిఙ్గాయ॒ నమః |

జ్వలాయ॒ నమః | జ్వలలిఙ్గాయ॒ నమః |

ఆత్మాయ॒ నమః | ఆత్మలిఙ్గాయ॒ నమః |

పరమాయ॒ నమః | పరమలిఙ్గాయ॒ నమః |

ఏతథ్సోమస్య॑ సూర్య॒స్య॒ సర్వలిఙ్గగ్గ్॑ స్థాప॒య॒తి॒ పాణిమన్త్ర॑o పవి॒త్రమ్ ||

 

ఓం నమో భగవతే॑ రుద్రా॒య ||

 

|| ప్రథమ అనువాక ||

ఓం నమ॑స్తే రుద్ర మ॒న్యవ॑ ఉ॒తోత॒ ఇష॑వే॒ నమ॑: |

నమ॑స్తే అస్తు॒ ధన్వ॑నే బా॒హుభ్యా॑ము॒త తే॒ నమ॑: |

యా త॒ ఇషు॑: శి॒వత॑మా శి॒వం బ॒భూవ॑ తే॒ ధను॑: |

శి॒వా శ॑ర॒వ్యా॑ యా తవ॒ తయా॑ నో రుద్ర మృడయ |

యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూరఘో॒రాఽపా॑పకాశినీ |

తయా॑ నస్త॒నువా॒ శన్త॑మయా॒ గిరి॑శన్తా॒భిచా॑కశీహి |

యామిషు॑o గిరిశన్త॒ హస్తే॒ బిభ॒ర్ష్యస్త॑వే |

శి॒వాం గి॑రిత్ర॒ తాం కు॑రు॒ మా హిగ్॑oసీ॒: పురు॑ష॒o జగ॑త్ |

శి॒వేన॒ వచ॑సా త్వా॒ గిరి॒శాచ్ఛా॑వదామసి |

యథా॑ న॒: సర్వ॒మిజ్జగ॑దయ॒క్ష్మగ్ం సు॒మనా॒ అస॑త్ |

అధ్య॑వోచదధివ॒క్తా ప్ర॑థ॒మో దైవ్యో॑ భి॒షక్ |

అహీగ్॑శ్చ॒ సర్వా”ఞ్జ॒oభయ॒న్త్సర్వా”శ్చ యాతుధా॒న్య॑: |

అ॒సౌ యస్తా॒మ్రో అ॑రు॒ణ ఉ॒త బ॒భ్రుః సు॑మ॒ఙ్గల॑: |

యే చే॒మాగ్ం రు॒ద్రా అ॒భితో॑ ది॒క్షు శ్రి॒తాః

స॑హస్ర॒శోఽవై॑షా॒గ్॒o హేడ॑ ఈమహే |

అ॒సౌ యో॑ఽవ॒సర్ప॑తి॒ నీల॑గ్రీవో॒ విలో॑హితః |

ఉ॒తైన॑o గో॒పా అ॑దృశ॒న్నదృ॑శన్నుదహా॒ర్య॑: |

ఉ॒తైన॒o విశ్వా॑ భూ॒తాని॒ స దృ॒ష్టో మృ॑డయాతి నః |

నమో॑ అస్తు॒ నీల॑గ్రీవాయ సహస్రా॒క్షాయ॑ మీ॒ఢుషే” |

అథో॒ యే అ॑స్య॒ సత్త్వా॑నో॒ఽహం తేభ్యో॑ఽకర॒న్నమ॑: |

ప్రము॑ఞ్చ॒ ధన్వ॑న॒స్త్వము॒భయో॒రార్త్ని॑యో॒ర్జ్యామ్ |

యాశ్చ॑ తే॒ హస్త॒ ఇష॑వ॒: పరా॒ తా భ॑గవో వప |

అ॒వ॒తత్య॒ ధను॒స్తవగ్ం సహ॑స్రాక్ష॒ శతే॑షుధే |

ని॒శీర్య॑ శ॒ల్యానా॒o ముఖా॑ శి॒వో న॑: సు॒మనా॑ భవ |

విజ్య॒o ధను॑: కప॒ర్దినో॒ విశ॑ల్యో॒ బాణ॑వాగ్ం ఉ॒త |

అనే॑శన్న॒స్యేష॑వ ఆ॒భుర॑స్య నిష॒oగథి॑: |

యా తే॑ హే॒తిర్మీ॑ఢుష్టమ॒ హస్తే॑ బ॒భూవ॑ తే॒ ధను॑: |

తయా॒ఽస్మాన్ వి॒శ్వత॒స్త్వమ॑య॒క్ష్మయా॒ పరి॑బ్భుజ |

నమ॑స్తే అ॒స్త్వాయు॑ధా॒యానా॑తతాయ ధృ॒ష్ణవే” |

ఉ॒భాభ్యా॑ము॒త తే॒ నమో॑ బా॒హుభ్యా॒o తవ॒ ధన్వ॑నే |

పరి॑తే॒ ధన్వ॑నో హే॒తిర॒స్మాన్వృ॑ణక్తు వి॒శ్వత॑: |

అథో॒ య ఇ॑షు॒ధిస్తవా॒రే అ॒స్మన్నిధే॑హి॒ తమ్ ||

నమ॑స్తే అస్తు భగవన్విశ్వేశ్వ॒రాయ॑ మహాదే॒వాయ॑

త్ర్యంబ॒కాయ॑ త్రిపురాన్త॒కాయ॑ త్రికాగ్నికా॒లాయ॑

కాలాగ్నిరు॒ద్రాయ॑ నీలక॒ణ్ఠాయ॑ మృత్యుఞ్జ॒యాయ॑

సర్వేశ్వ॒రాయ॑ సదాశి॒వాయ॑ శ్రీమన్మహాదే॒వాయ॒ నమ॑: || ౧ ||

 

|| ద్వితీయ అనువాక ||

నమో॒ హిర॑ణ్యబాహవే సేనా॒న్యే॑ ది॒శాం చ॒ పత॑యే॒ నమో॒

నమో॑ వృ॒క్షేభ్యో॒ హరి॑కేశేభ్యః పశూ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒

నమ॑: స॒స్పిఞ్జ॑రాయ॒ త్విషీ॑మతే పథీ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒

నమో॑ బభ్లు॒శాయ॑ వివ్యా॒ధినేఽన్నా॑నా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమో॒ హరి॑కేశాయోపవీ॒తినే॑ పు॒ష్టానా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమో॑ భ॒వస్య॑ హే॒త్యై జగ॑తా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమో॑ రు॒ద్రాయా॑తతా॒వినే॒ క్షేత్రా॑ణా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమ॑: సూ॒తాయాహ॑న్త్యాయ॒ వనా॑నా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమో॒ రోహి॑తాయ స్థ॒పత॑యే వృ॒క్షాణా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమో॑ మ॒న్త్రిణే॑ వాణి॒జాయ॒ కక్షా॑ణా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమో॑ భువ॒oతయే॑ వారివస్కృ॒తాయౌష॑ధీనా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమ॑ ఉ॒చ్చైర్ఘో॑షాయాక్ర॒న్దయ॑తే పత్తీ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒

నమ॑: కృత్స్నవీ॒తాయ॒ ధావ॑తే॒ సత్త్వ॑నా॒o పత॑యే॒ నమ॑: || ౨ ||

 

|| తృతీయ అనువాక ||

నమ॒: సహ॑మానాయ నివ్యా॒ధిన॑ ఆవ్యా॒ధినీ॑నా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమ॑: కకు॒భాయ॑ నిష॒ఙ్గిణే” స్తే॒నానా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమో॑ నిష॒ఙ్గిణ॑ ఇషుధి॒మతే॒ తస్క॑రాణా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమో॒ వఞ్చ॑తే పరి॒వఞ్చ॑తే స్తాయూ॒నాం పత॑యే॒ నమో॒

నమో॑ నిచే॒రవే॑ పరిచ॒రాయార॑ణ్యానా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమ॑: సృకా॒విభ్యో॒ జిఘాగ్॑oసద్భ్యో ముష్ణ॒తాం పత॑యే॒ నమో॒

నమో॑ఽసి॒మద్భ్యో॒ నక్త॒ఞ్చర॑ద్భ్యః ప్రకృ॒న్తానా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమ॑ ఉష్ణీ॒షిణే॑ గిరిచ॒రాయ॑ కులు॒ఞ్చానా॒o పత॑యే॒ నమో॒

నమ॒ ఇషు॑మద్భ్యో ధన్వా॒విభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒

నమ॑ ఆతన్వా॒నేభ్య॑: ప్రతి॒దధా॑నేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమ॑ ఆ॒యచ్ఛ॑ద్భ్యో విసృ॒జద్భ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒

నమో ఽస్య॑ద్భ్యో॒ విధ్య॑ద్భ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమ॒ ఆసీ॑నేభ్య॒: శయా॑నేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమ॑: స్వ॒పద్భ్యో॒ జాగ్ర॑ద్భ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమస్తి॒ష్ఠ॑ద్భ్యో॒ ధావ॑ద్భ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమ॑: స॒భాభ్య॑: స॒భాప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమో॒ అశ్వే॒భ్యోఽశ్వ॑పతిభ్యశ్చ వో॒ నమ॑: || ౩ ||

 

|| చతుర్థ అనువాక ||

నమ॑ ఆవ్యా॒ధినీ”భ్యో వి॒విధ్య॑న్తీభ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమ॒ ఉగ॑ణాభ్యస్తృగ్ంహ॒తీభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒

నమో॑ గృ॒త్సేభ్యో॑ గృ॒త్సప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమో॒ వ్రాతే”భ్యో॒ వ్రాత॑పతిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమో॑ గ॒ణేభ్యో॑ గ॒ణప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమో॒ విరూ॑పేభ్యో వి॒శ్వరూ॑పేభ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమో॑ మ॒హద్భ్య॑:, క్షుల్ల॒కేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒

నమో॑ ర॒థిభ్యో॑ఽర॒థేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒

నమో॒ రథే”భ్యో॒ రథ॑పతిభ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమ॒: సేనా”భ్యః సేనా॒నిభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒

నమ॑:, క్ష॒త్తృభ్య॑: సంగ్రహీ॒తృభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒

నమ॒స్తక్ష॑భ్యో రథకా॒రేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒

నమ॒: కులా॑లేభ్యః క॒ర్మారే”భ్యశ్చ వో॒ నమో॒

నమ॑: పు॒ఞ్జిష్టే”భ్యో నిషా॒దేభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒

నమ॑ ఇషు॒కృద్భ్యో॑ ధన్వ॒కృద్భ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒

నమో॑ మృగ॒యుభ్య॑: శ్వ॒నిభ్య॑శ్చ వో॒ నమో॒

నమ॒: శ్వభ్య॒: శ్వప॑తిభ్యశ్చ వో॒ నమ॑: || ౪ ||

 

|| పంచమ అనువాక ||

నమో॑ భ॒వాయ॑ చ రు॒ద్రాయ॑ చ॒ నమ॑: శ॒ర్వాయ॑ చ

పశు॒పత॑యే చ॒ నమో॒ నీల॑గ్రీవాయ చ శితి॒కణ్ఠా॑య చ॒

నమ॑: కప॒ర్దినే॑ చ॒ వ్యు॑ప్తకేశాయ చ॒

నమ॑: సహస్రా॒క్షాయ॑ చ శ॒తధ॑న్వనే చ॒

నమో॑ గిరి॒శాయ॑ చ శిపివి॒ష్టాయ॑ చ॒

నమో॑ మీ॒ఢుష్ట॑మాయ॒ చేషు॑మతే చ॒

నమో” హ్ర॒స్వాయ॑ చ వామ॒నాయ॑ చ॒

నమో॑ బృహ॒తే చ॒ వర్షీ॑యసే చ॒

నమో॑ వృ॒ద్ధాయ॑ చ స॒oవృధ్వ॑నే చ॒

నమో॒ అగ్రి॑యాయ చ ప్రథ॒మాయ॑ చ॒

నమ॑ ఆ॒శవే॑ చాజి॒రాయ॑ చ॒

నమ॒: శీఘ్రి॑యాయ చ॒ శీభ్యా॑య చ॒

నమ॑ ఊ॒ర్మ్యా॑య చావస్వ॒న్యా॑య చ॒

నమ॑: స్రోత॒స్యా॑య చ॒ ద్వీప్యా॑య చ || ౫ ||

 

|| షష్ఠమ అనువాక ||

నమో” జ్యే॒ష్ఠాయ॑ చ కని॒ష్ఠాయ॑ చ॒

నమ॑: పూర్వ॒జాయ॑ చాపర॒జాయ॑ చ॒

నమో॑ మధ్య॒మాయ॑ చాపగ॒ల్భాయ॑ చ॒

నమో॑ జఘ॒న్యా॑య చ॒ బుధ్ని॑యాయ చ॒

నమ॑: సో॒భ్యా॑య చ ప్రతిస॒ర్యా॑య చ॒

నమో॒ యామ్యా॑య చ॒ క్షేమ్యా॑య చ॒

నమ॑ ఉర్వ॒ర్యా॑య చ॒ ఖల్యా॑య చ॒

నమ॒: శ్లోక్యా॑య చాఽవసా॒న్యా॑య చ॒

నమో॒ వన్యా॑య చ॒ కక్ష్యా॑య చ॒

నమ॑: శ్ర॒వాయ॑ చ ప్రతిశ్ర॒వాయ॑ చ॒

నమ॑ ఆ॒శుషే॑ణాయ చా॒శుర॑థాయ చ॒

నమ॒: శూరా॑య చావభిన్ద॒తే చ॒

నమో॑ వ॒ర్మిణే॑ చ వరూ॒థినే॑ చ॒

నమో॑ బి॒ల్మినే॑ చ కవ॒చినే॑ చ॒

నమ॑: శ్రు॒తాయ॑ చ శ్రుతసే॒నాయ॑ చ || ౬ ||

 

|| సప్తమ అనువాక ||

నమో॑ దున్దు॒భ్యా॑య చాహన॒న్యా॑య చ॒

నమో॑ ధృ॒ష్ణవే॑ చ ప్రమృ॒శాయ॑ చ॒

నమో॑ దూ॒తాయ॑ చ॒ ప్రహి॑తాయ చ॒

నమో॑ నిష॒ఙ్గిణే॑ చేషుధి॒మతే॑ చ॒

నమ॑స్తీ॒క్ష్ణేష॑వే చాయు॒ధినే॑ చ॒

నమ॑: స్వాయు॒ధాయ॑ చ సు॒ధన్వ॑నే చ॒

నమ॒: స్రుత్యా॑య చ॒ పథ్యా॑య చ॒

నమ॑: కా॒ట్యా॑య చ నీ॒ప్యా॑య చ॒

నమ॒: సూద్యా॑య చ సర॒స్యా॑య చ॒

నమో॑ నా॒ద్యాయ॑ చ వైశ॒న్తాయ॑ చ॒

నమ॒: కూప్యా॑య చావ॒ట్యా॑య చ॒

నమో॒ వర్ష్యా॑య చావ॒ర్ష్యాయ॑ చ॒

నమో॑ మే॒ఘ్యా॑య చ విద్యు॒త్యా॑య చ॒

నమ॑ ఈ॒ధ్రియా॑య చాత॒ప్యా॑య చ॒

నమో॒ వాత్యా॑య చ॒ రేష్మి॑యాయ చ॒

నమో॑ వాస్త॒వ్యా॑య చ వాస్తు॒ పాయ॑ చ || ౭ ||

 

|| అష్టమ అనువాక ||

నమ॒: సోమా॑య చ రు॒ద్రాయ॑ చ॒

నమ॑స్తా॒మ్రాయ॑ చారు॒ణాయ॑ చ॒

నమ॑: శ॒ఙ్గాయ॑ చ పశు॒పత॑యే చ॒

నమ॑ ఉ॒గ్రాయ॑ చ భీ॒మాయ॑ చ॒

నమో॑ అగ్రేవ॒ధాయ॑ చ దూరేవ॒ధాయ॑ చ॒

నమో॑ హ॒న్త్రే చ॒ హనీ॑యసే చ॒

నమో॑ వృ॒క్షేభ్యో॒ హరి॑కేశేభ్యో॒

నమ॑స్తా॒రాయ॒ నమ॑శ్శ॒oభవే॑ చ మయో॒భవే॑ చ॒

నమ॑: శఙ్క॒రాయ॑ చ మయస్క॒రాయ॑ చ॒

నమ॑: శి॒వాయ॑ చ శి॒వత॑రాయ చ॒

నమ॒స్తీర్థ్యా॑య చ॒ కూల్యా॑య చ॒

నమ॑: పా॒ర్యా॑య చావా॒ర్యా॑య చ॒

నమ॑: ప్ర॒తర॑ణాయ చో॒త్తర॑ణాయ చ॒

నమ॑ ఆతా॒ర్యా॑య చాలా॒ద్యా॑య చ॒

నమ॒: శష్ప్యా॑య చ॒ ఫేన్యా॑య చ॒

నమ॑: సిక॒త్యా॑య చ ప్రవా॒హ్యా॑య చ || ౮ ||

|| నవమ అనువాక ||

నమ॑ ఇరి॒ణ్యా॑య చ ప్రప॒థ్యా॑య చ॒

నమ॑: కిగ్ంశి॒లాయ॑ చ॒ క్షయ॑ణాయ చ॒

నమ॑: కప॒ర్దినే॑ చ పుల॒స్తయే॑ చ॒

నమో॒ గోష్ఠ్యా॑య చ॒ గృహ్యా॑య చ॒

నమ॒స్తల్ప్యా॑య చ॒ గేహ్యా॑య చ॒

నమ॑: కా॒ట్యా॑య చ గహ్వరే॒ష్ఠాయ॑ చ॒

నమో” హ్రద॒య్యా॑య చ నివే॒ష్ప్యా॑య చ॒

నమ॑: పాగ్ం స॒వ్యా॑య చ రజ॒స్యా॑య చ॒

నమ॒: శుష్క్యా॑య చ హరి॒త్యా॑య చ॒

నమో॒ లోప్యా॑య చోల॒ప్యా॑య చ॒

నమ॑ ఊ॒ర్వ్యా॑య చ సూ॒ర్మ్యా॑య చ॒

నమ॑: ప॒ర్ణ్యా॑య చ పర్ణశ॒ద్యా॑య చ॒

నమో॑ఽపగు॒రమా॑ణాయ చాభిఘ్న॒తే చ॒

నమ॑ ఆఖ్ఖిద॒తే చ॑ ప్రఖ్ఖిద॒తే చ॒

నమో॑ వః కిరి॒కేభ్యో॑ దే॒వానా॒గ్॒o హృద॑యేభ్యో॒

నమో॑ విక్షీణ॒కేభ్యో॒ నమో॑ విచిన్వ॒త్కేభ్యో॒

నమ॑ ఆనిర్..హ॒తేభ్యో॒ నమ॑ ఆమీవ॒త్కేభ్య॑: || ౯ ||

 

|| దశమ అనువాక ||

ద్రాపే॒ అన్ధ॑సస్పతే॒ దరి॑ద్ర॒న్నీల॑లోహిత |

ఏ॒షాం పురు॑షాణామే॒షాం ప॑శూ॒నాం మా భేర్మాఽరో॒

మో ఏ॑షా॒o కిఞ్చ॒నామ॑మత్ |

యా తే॑ రుద్ర శి॒వా త॒నూః శి॒వా వి॒శ్వాహ॑భేషజీ |

శి॒వా రు॒ద్రస్య॑ భేష॒జీ తయా॑ నో మృడ జీ॒వసే” |

ఇ॒మాగ్ం రు॒ద్రాయ॑ త॒వసే॑ కప॒ర్దినే”

క్ష॒యద్వీ॑రాయ॒ ప్రభ॑రామహే మ॒తిమ్ |

యథా॑ న॒: శమస॑ద్ద్వి॒పదే॒ చతు॑ష్పదే॒

విశ్వ॑o పు॒ష్టం గ్రామే॑ అ॒స్మిన్ననా॑తురమ్ |

మృ॒డా నో॑ రుద్రో॒త నో॒ మయ॑స్కృధి

క్ష॒యద్వీ॑రాయ॒ నమ॑సా విధేమ తే |

యచ్ఛం చ॒ యోశ్చ॒ మను॑రాయ॒జే

పి॒తా తద॑శ్యామ॒ తవ॑ రుద్ర॒ ప్రణీ॑తౌ |

మా నో॑ మ॒హాన్త॑ము॒త మా నో॑ అర్భ॒కం

మా న॒ ఉక్ష॑న్తము॒త మా న॑ ఉక్షి॒తమ్ |

మా నో॑ఽవధీః పి॒తర॒o మోత మా॒తర॑o

ప్రి॒యా మా న॑స్త॒నువో॑ రుద్ర రీరిషః |

మా న॑స్తో॒కే తన॑యే॒ మా న॒ ఆయు॑షి॒

మా నో॒ గోషు॒ మా నో॒ అశ్వే॑షు రీరిషః |

వీ॒రాన్మా నో॑ రుద్ర భామి॒తోఽవ॑ధీర్హ॒విష్మ॑న్తో॒

నమ॑సా విధేమ తే |

ఆ॒రాత్తే॑ గో॒ఘ్న ఉ॒త పూ॑రుష॒ఘ్నే క్ష॒యద్వీ॑రాయ

సు॒మ్నమ॒స్మే తే॑ అస్తు |

రక్షా॑ చ నో॒ అధి॑ చ దేవ బ్రూ॒హ్యధా॑ చ న॒:

శర్మ॑ యచ్ఛ ద్వి॒బర్హా”: |

స్తు॒హి శ్రు॒తం గ॑ర్త॒సద॒o యువా॑నం మృ॒గన్న

భీ॒మము॑పహ॒త్నుము॒గ్రమ్ |

మృ॒డా జ॑రి॒త్రే రు॑ద్ర॒ స్తవా॑నో అ॒న్యన్తే॑

అ॒స్మన్నివ॑పన్తు॒ సేనా”: |

పరి॑ణో రు॒ద్రస్య॑ హే॒తిర్వృ॑ణక్తు॒ పరి॑ త్వే॒షస్య॑

దుర్మ॒తి ర॑ఘా॒యోః |

అవ॑ స్థి॒రా మ॒ఘవ॑ద్భ్యస్తనుష్వ॒ మీఢ్వ॑స్తో॒కాయ॒

తన॑యాయ మృడయ |

మీఢు॑ష్టమ॒ శివ॑తమ శి॒వో న॑: సు॒మనా॑ భవ |

ప॒ర॒మే వృ॒క్ష ఆయు॑ధన్ని॒ధాయ॒ కృత్తి॒o వసా॑న॒

ఆచ॑ర॒ పినా॑క॒o బిభ్ర॒దాగ॑హి |

వికి॑రిద॒ విలో॑హిత॒ నమ॑స్తే అస్తు భగవః |

యాస్తే॑ స॒హస్రగ్॑o హే॒తయో॒న్యమ॒స్మన్నివ॑పన్తు॒ తాః |

స॒హస్రా॑ణి సహస్ర॒ధా బా॑హు॒వోస్తవ॑ హే॒తయ॑: |

తాసా॒మీశా॑నో భగవః పరా॒చీనా॒ ముఖా॑ కృధి || ౧౦ ||

 

|| ఏకాదశ అనువాక ||

స॒హస్రా॑ణి సహస్ర॒శో యే రు॒ద్రా అధి॒ భూమ్యా”మ్ |

తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి |

అ॒స్మిన్మ॑హ॒త్య॑ర్ణ॒వే”ఽన్తరి॑క్షే భ॒వా అధి॑ |

నీల॑గ్రీవాః శితి॒కణ్ఠా”: శ॒ర్వా అ॒ధః క్ష॑మాచ॒రాః |

నీల॑గ్రీవాః శితి॒కణ్ఠా॒ దివగ్॑o రు॒ద్రా ఉప॑శ్రితాః |

యే వృ॒క్షేషు॑ స॒స్పిఞ్జ॑రా॒ నీల॑గ్రీవా॒ విలో॑హితాః |

యే భూ॒తానా॒మధి॑పతయో విశి॒ఖాస॑: కప॒ర్దిన॑: |

యే అన్నే॑షు వి॒విధ్య॑న్తి॒ పాత్రే॑షు॒ పిబ॑తో॒ జనాన్॑ |

యే ప॒థాం ప॑థి॒రక్ష॑య ఐలబృ॒దా య॒వ్యుధ॑: |

యే తీ॒ర్థాని॑ ప్ర॒చర॑న్తి సృ॒కావ॑న్తో నిష॒ఙ్గిణ॑: |

య ఏ॒తావ॑న్తశ్చ॒ భూయాగ్॑oసశ్చ॒ దిశో॑ రు॒ద్రా వి॑తస్థి॒రే |

తేషాగ్॑o సహస్రయోజ॒నేఽవ॒ధన్వా॑ని తన్మసి |

నమో॑ రు॒ద్రేభ్యో॒ యే పృ॑థి॒వ్యాం యే”ఽన్తరి॑క్షే॒ యే ది॒వి

యేషా॒మన్న॒o వాతో॑ వ॒ర్॒షమిష॑వ॒స్తేభ్యో॒ దశ॒ ప్రాచీ॒ర్దశ॑

దక్షి॒ణా దశ॑ ప్ర॒తీచీ॒ర్దశోదీ॑చీ॒ర్దశో॒ర్ధ్వాస్తేభ్యో॒ నమ॒స్తే నో॑

మృడయన్తు॒ తే యం ద్వి॒ష్మో యశ్చ॑ నో॒ ద్వేష్టి॒ తం

వో॒ జంభే॑ దధామి || ౧౧ ||

త్ర్య॑oబకం యజామహే సుగ॒న్ధిం పు॑ష్టి॒వర్ధ॑నమ్ |

ఉ॒ర్వా॒రు॒కమి॑వ॒ బన్ధ॑నాన్మృ॒త్యోర్ము॑క్షీయ॒ మాఽమృతా”త్ |

యో రు॒ద్రో అ॒గ్నౌ యో అ॒ప్సు య ఓష॑ధీషు॒ యో రు॒ద్రో

విశ్వా॒ భువ॑నా వి॒వేశ॒ తస్మై॑ రు॒ద్రాయ॒ నమో॑ అస్తు |

తము॑ ష్టు॒హి॒ యః స్వి॒షుః సు॒ధన్వా॒

యో విశ్వ॑స్య॒ క్షయ॑తి భేష॒జస్య॑ |

యక్ష్వా”మ॒హే సౌ”మన॒సాయ॑ రు॒ద్రం

నమో”భిర్దే॒వమసు॑రం దువస్య |

అ॒యం మే॒ హస్తో॒ భగ॑వాన॒యం మే॒ భగ॑వత్తరః |

అ॒యం మే” వి॒శ్వభే”షజో॒ఽయగ్ం శి॒వాభి॑మర్శనః |

యే తే॑ స॒హస్ర॑మ॒యుత॒o పాశా॒ మృత్యో॒ మర్త్యా॑య॒ హన్త॑వే |

తాన్ య॒జ్ఞస్య॑ మా॒యయా॒ సర్వా॒నవ॑యజామహే |

మృ॒త్యవే॒ స్వాహా॑ మృ॒త్యవే॒ స్వాహా” |

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యు॑ర్మే పా॒హి ||

ప్రాణానాం గ్రన్థిరసి రుద్రో మా॑ విశా॒న్తకః |

తేనాన్నేనా”ప్యాయ॒స్వ | సదాశి॒వోమ్ ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

 

|| ప్రథమ అనువాక ||

ఓం అగ్నా॑విష్ణూ స॒జోష॑సే॒మా వ॑ర్ధన్తు వా॒o గిర॑: |

ద్యు॒మ్నైర్వాజే॑భి॒రాగ॑తమ్ |

వాజ॑శ్చ మే ప్రస॒వశ్చ॑ మే॒ ప్రయ॑తిశ్చ మే॒ ప్రసి॑తిశ్చ మే

ధీ॒తిశ్చ॑ మే॒ క్రతు॑శ్చ మే॒ స్వర॑శ్చ మే॒ శ్లోక॑శ్చ మే

శ్రా॒వశ్చ॑ మే॒ శ్రుతి॑శ్చ మే॒ జ్యోతి॑శ్చ మే॒ సువ॑శ్చ మే

ప్రా॒ణశ్చ॑ మేఽపా॒నశ్చ॑ మే వ్యా॒నశ్చ॒ మేఽసు॑శ్చ మే

చి॒త్తం చ॑ మ॒ ఆధీ॑తం చ మే॒ వాక్చ॑ మే॒ మన॑శ్చ మే॒

చక్షు॑శ్చ మే॒ శ్రోత్ర॑o చ మే॒ దక్ష॑శ్చ మే॒ బల॑o చ మ॒

ఓజ॑శ్చ మే॒ సహ॑శ్చ మ॒ ఆయు॑శ్చ మే జ॒రా చ॑ మ

ఆ॒త్మా చ॑ మే త॒నూశ్చ॑ మే॒ శర్మ॑ చ మే॒ వర్మ॑ చ

మే॒ఽఙ్గా॑ని చ మే॒ఽస్థాని॑ చ మే॒ పరూగ్॑oషి చ మే॒

శరీ॑రాణి చ మే || ౧ ||

 

 

 

 

 

|| ద్వితీయ అనువాక ||

జ్యైష్ఠ్య॑o చ మ॒ ఆధి॑పత్యం చ మే మ॒న్యుశ్చ॑ మే॒

భామ॑శ్చ॒ మేఽమ॑శ్చ॒ మేఽంభ॑శ్చ మే జే॒మా చ॑ మే

మహి॒మా చ॑ మే వరి॒మా చ॑ మే ప్రథి॒మా చ॑ మే

వ॒ర్ష్మా చ॑ మే ద్రాఘు॒యా చ॑ మే వృ॒ద్ధం చ॑ మే॒

వృద్ధి॑శ్చ మే స॒త్యం చ॑ మే శ్ర॒ద్ధా చ॑ మే॒ జగ॑చ్చ మే॒

ధన॑o చ మే॒ వశ॑శ్చ మే॒ త్విషి॑శ్చ మే క్రీ॒డా చ॑ మే॒

మోద॑శ్చ మే జా॒తం చ॑ మే జని॒ష్యమా॑ణం చ మే

సూ॒క్తం చ॑ మే సుకృ॒తం చ॑ మే వి॒త్తం చ॑ మే॒

వేద్య॑o చ మే భూ॒తం చ॑ మే భవి॒ష్యచ్చ॑ మే

సు॒గం చ॑ మే సు॒పథ॑o చ మ ఋ॒ద్ధం చ॑ మ॒

ఋద్ధి॑శ్చ మే క్ళు॒ప్తం చ॑ మే॒ క్ళుప్తి॑శ్చ మే

మ॒తిశ్చ॑ మే సుమ॒తిశ్చ॑ మే || ౨ ||

 

 

 

 

 

|| తృతీయ అనువాక ||

శం చ॑ మే॒ మయ॑శ్చ మే ప్రి॒యం చ॑ మేఽనుకా॒మశ్చ॑ మే॒

కామ॑శ్చ మే సౌమన॒సశ్చ॑ మే భ॒ద్రం చ॑ మే॒ శ్రేయ॑శ్చ మే॒

వస్య॑శ్చ మే॒ యశ॑శ్చ మే॒ భగ॑శ్చ మే॒ ద్రవి॑ణం చ మే

య॒న్తా చ॑ మే ధ॒ర్తా చ॑ మే॒ క్షేమ॑శ్చ మే॒ ధృతి॑శ్చ మే॒

విశ్వ॑o చ మే॒ మహ॑శ్చ మే స॒oవిచ్చ॑ మే॒ జ్ఞాత్ర॑o చ మే॒

సూశ్చ॑ మే ప్ర॒సూశ్చ॑ మే॒ సీర॑o చ మే ల॒యశ్చ॑ మ

ఋ॒తం చ॑ మే॒ఽమృత॑o చ మేఽయ॒క్ష్మం చ॒

మేఽనా॑మయచ్చ మే జీ॒వాతు॑శ్చ మే దీర్ఘాయు॒త్వం చ॑

మేఽనమి॒త్రం చ॒ మేఽభ॑యం చ మే సు॒గం చ॑ మే॒

శయ॑నం చ మే సూ॒షా చ॑ మే సు॒దిన॑o చ మే || ౩ ||

 

 

 

 

 

 

 

 

|| చతుర్థ అనువాక ||

ఊర్క్చ॑ మే సూ॒నృతా॑ చ మే॒ పయ॑శ్చ మే॒ రస॑శ్చ మే

ఘృ॒తం చ॑ మే॒ మధు॑ చ మే॒ సగ్ధి॑శ్చ మే॒ సపీ॑తిశ్చ మే

కృ॒షిశ్చ॑ మే॒ వృష్టి॑శ్చ మే॒ జైత్ర॑o చ మ॒ ఔద్భి॑ద్యం చ మే

ర॒యిశ్చ॑ మే॒ రాయ॑శ్చ మే పు॒ష్టం చ॑ మే॒ పుష్టి॑శ్చ మే

వి॒భు చ॑ మే ప్ర॒భు చ॑ మే బ॒హు చ॑ మే॒ భూయ॑శ్చ మే

పూ॒ర్ణం చ॑ మే పూ॒ర్ణత॑రం చ॒ మేఽక్షి॑తిశ్చ మే॒

కూయ॑వాశ్చ॒ మేఽన్న॑o చ॒ మేఽక్షు॑చ్చ మే వ్రీ॒హయ॑శ్చ మే॒

యవా”శ్చ మే॒ మాషా”శ్చ మే॒ తిలా”శ్చ మే ము॒ద్గాశ్చ॑ మే

ఖ॒ల్వా”శ్చ మే గో॒ధూమా”శ్చ మే మ॒సురా”శ్చ మే

ప్రి॒యంగ॑వశ్చ॒ మేఽణ॑వశ్చ మే శ్యా॒మకా”శ్చ మే

నీ॒వారా”శ్చ మే || ౪ ||

 

 

 

 

 

 

 

|| పంచమ అనువాక ||

అశ్మా॑ చ మే॒ మృత్తి॑కా చ మే గి॒రయ॑శ్చ మే॒ పర్వ॑తాశ్చ మే॒

సిక॑తాశ్చ మే॒ వన॒స్పత॑యశ్చ మే॒ హిర॑ణ్యం చ॒

మేఽయ॑శ్చ మే॒ సీస॑o చ మే॒ త్రపు॑శ్చ మే శ్యా॒మం చ॑ మే

లో॒హం చ॑ మే॒ఽగ్నిశ్చ॑ మ॒ ఆప॑శ్చ మే వీ॒రుధ॑శ్చ మ॒

ఓష॑ధయశ్చ మే కృష్టప॒చ్యం చ॑ మేఽకృష్టప॒చ్యం చ॑ మే

గ్రా॒మ్యాశ్చ॑ మే ప॒శవ॑ ఆర॒ణ్యాశ్చ॑ య॒జ్ఞేన॑ కల్పన్తాం

వి॒త్తం చ మే॒ విత్తి॑శ్చ మే భూ॒తం చ॑ మే॒ భూతి॑శ్చ మే॒

వసు॑ చ మే వస॒తిశ్చ॑ మే॒ కర్మ॑ చ మే॒ శక్తి॑శ్చ॒

మేఽర్థ॑శ్చ మ॒ ఏమ॑శ్చ మ॒ ఇతి॑శ్చ మే॒ గతి॑శ్చ మే || ౫ ||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|| షష్ఠమ అనువాక ||

అ॒గ్నిశ్చ॑ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే॒ సోమ॑శ్చ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే

సవి॒తా చ॑ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే॒ సర॑స్వతీ చ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే

పూ॒షా చ॑ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే॒ బృహ॒స్పతి॑శ్చ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే

మి॒త్రశ్చ॑ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే॒ వరు॑ణశ్చ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే॒

త్వష్టా॑ చ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే ధా॒తా చ॑ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే॒

విష్ణు॑శ్చ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే॒ఽశ్వినౌ॑ చ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే

మ॒రుత॑శ్చ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే॒ విశ్వే॑ చ మే దే॒వా ఇన్ద్ర॑శ్చ మే

పృథి॒వీ చ॑ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే॒ఽన్తరి॑క్షం చ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే॒

ద్యౌశ్చ॑ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే॒ దిశ॑శ్చ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే

మూ॒ర్ధా చ॑ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే ప్ర॒జాప॑తిశ్చ మ॒ ఇన్ద్ర॑శ్చ మే || ౬ ||

 

 

 

 

 

 

 

 

|| సప్తమ అనువాక ||

అ॒గ్॒oశుశ్చ॑ మే ర॒శ్మిశ్చ॒ మేఽదా”భ్యశ్చ॒ మేఽధి॑పతిశ్చ మ

ఉపా॒గ్॒oశుశ్చ॑ మేఽన్తర్యా॒మశ్చ॑ మ ఐన్ద్రవాయ॒వశ్చ॑ మే

మైత్రావరు॒ణశ్చ॑ మ ఆశ్వి॒నశ్చ॑ మే ప్రతిప్ర॒స్థాన॑శ్చ మే

శు॒క్రశ్చ॑ మే మ॒న్థీ చ॑ మ ఆగ్రయ॒ణశ్చ॑ మే వైశ్వదే॒వశ్చ॑ మే

ధ్రు॒వశ్చ॑ మే వైశ్వాన॒రశ్చ॑ మ ఋతుగ్ర॒హాశ్చ॑

మేఽతిగ్రా॒హ్యా”శ్చ మ ఐన్ద్రా॒గ్నశ్చ॑ మే వైశ్వదే॒వశ్చ॑ మే

మరుత్వ॒తీయా”శ్చ మే మాహే॒న్ద్రశ్చ॑ మ ఆది॒త్యశ్చ॑ మే

సావి॒త్రశ్చ॑ మే సారస్వ॒తశ్చ॑ మే పౌ॒ష్ణశ్చ॑ మే

పాత్నీవ॒తశ్చ॑ మే హారియోజ॒నశ్చ॑ మే || ౭ ||

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|| అష్టమ అనువాక ||

ఇ॒ధ్మశ్చ॑ మే బ॒ర్హిశ్చ॑ మే॒ వేది॑శ్చ మే॒ ధిష్ణి॑యాశ్చ మే॒

స్రుచ॑శ్చ మే చమ॒సాశ్చ॑ మే॒ గ్రావా॑ణశ్చ మే॒ స్వర॑వశ్చ మ

ఉపర॒వాశ్చ॑ మేఽధి॒షవ॑ణే చ మే ద్రోణకల॒శశ్చ॑ మే

వాయ॒వ్యా॑ని చ మే పూత॒భృచ్చ॑ మ ఆధవ॒నీయ॑శ్చ మ॒

ఆగ్నీ”ధ్రం చ మే హవి॒ర్ధాన॑o చ మే గృ॒హాశ్చ॑ మే॒

సద॑శ్చ మే పురో॒డాశా”శ్చ మే పచ॒తాశ్చ॑

మేఽవభృ॒థశ్చ॑ మే స్వగాకా॒రశ్చ॑ మే || ౮ ||

|| నవమ అనువాక ||

అ॒గ్నిశ్చ॑ మే ఘ॒ర్మశ్చ॑ మే॒ఽర్కశ్చ॑ మే॒ సూర్య॑శ్చ మే

ప్రా॒ణశ్చ॑ మేఽశ్వమే॒ధశ్చ॑ మే పృథి॒వీ చ॒ మేఽది॑తిశ్చ మే॒

దితి॑శ్చ మే॒ ద్యౌశ్చ॑ మే॒ శక్క్వ॑రీర॒ఙ్గుల॑యో॒ దిశ॑శ్చ మే

య॒జ్ఞేన॑ కల్పన్తా॒మృక్చ॑ మే॒ సామ॑ చ మే॒ స్తోమ॑శ్చ మే॒

యజు॑శ్చ మే దీ॒క్షా చ॑ మే॒ తప॑శ్చ మ ఋ॒తుశ్చ॑ మే

వ్ర॒తం చ॑ మేఽహోరా॒త్రయో”ర్వృ॒ష్ట్యా బృ॑హద్రథన్త॒రే చ॑ మే

య॒జ్ఞేన॑ కల్పేతామ్ || ౯ ||

|| దశమ అనువాక ||

గర్భా”శ్చ మే వ॒త్సాశ్చ॑ మే॒ త్ర్యవి॑శ్చ మే త్ర్య॒వీ చ॑ మే

దిత్య॒వాట్ చ॑ మే దిత్యౌ॒హీ చ॑ మే॒ పఞ్చా॑విశ్చ మే

పఞ్చా॒వీ చ॑ మే త్రివ॒త్సశ్చ॑ మే త్రివ॒త్సా చ॑ మే

తుర్య॒వాట్ చ॑ మే తుర్యౌ॒హీ చ॑ మే పష్ఠ॒వాట్ చ॑ మే

పష్ఠౌ॒హీ చ॑ మ ఉ॒క్షా చ॑ మే వ॒శా చ॑ మ ఋష॒భశ్చ॑ మే

వే॒హచ్చ॑ మేఽన॒డ్వాఞ్చ॑ మే ధే॒నుశ్చ॑ మ॒

ఆయు॑ర్య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం ప్రా॒ణో య॒జ్ఞేన॑ కల్పతామపా॒నో

య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం వ్యా॒నో య॒జ్ఞేన॑ కల్పతా॒o

చక్షు॑ర్య॒జ్ఞేన॑ కల్పతా॒గ్॒ శ్రోత్ర॑o య॒జ్ఞేన॑ కల్పతా॒o

మనో॑ య॒జ్ఞేన॑ కల్పతా॒o వాగ్య॒జ్ఞేన॑ కల్పతామా॒త్మా

య॒జ్ఞేన॑ కల్పతాం య॒జ్ఞో య॒జ్ఞేన॑ కల్పతామ్ || ౧౦ ||

|| ఏకాదశ అనువాక ||

ఏకా॑ చ మే తి॒స్రశ్చ॑ మే॒ పఞ్చ॑ చ మే స॒ప్త చ॑ మే॒

నవ॑ చ మ॒ ఏకా॑దశ చ మే॒ త్రయో॑దశ చ మే॒

పఞ్చ॑దశ చ మే స॒ప్తద॑శ చ మే॒ నవ॑దశ చ మ॒

ఏక॑విగ్ంశతిశ్చ మే॒ త్రయో॑విగ్ంశతిశ్చ మే॒

పఞ్చ॑విగ్ంశతిశ్చ మే స॒ప్తవిగ్॑oశతిశ్చ మే॒ నవ॑విగ్ంశతిశ్చ మ॒

ఏక॑త్రిగ్ంశచ్చ మే॒ త్రయ॑స్త్రిగ్ంశచ్చ మే॒ చత॑స్రశ్చ

మే॒ఽష్టౌ చ॑ మే॒ ద్వాద॑శ చ మే॒ షోడ॑శ చ మే

విగ్ంశ॒తిశ్చ॑ మే॒ చతు॑ర్విగ్ంశతిశ్చ మే॒ఽష్టావిగ్॑oశతిశ్చ మే॒

ద్వాత్రిగ్॑oశచ్చ మే॒ షట్త్రిగ్॑oశచ్చ మే చత్వరి॒గ్॒oశచ్చ॑ మే॒

చతు॑శ్చత్వారిగ్ంశచ్చ మే॒ఽష్టాచ॑త్వారిగ్ంశచ్చ మే॒ వాజ॑శ్చ

ప్రస॒వశ్చా॑పి॒జశ్చ॒ క్రతు॑శ్చ॒ సువ॑శ్చ మూ॒ర్ధా చ॒

వ్యశ్ని॑యశ్చాన్త్యాయ॒నశ్చాన్త్య॑శ్చ భౌవ॒నశ్చ॒

భువ॑న॒శ్చాధి॑పతిశ్చ || ౧౧ ||

ఓం ఇడా॑ దేవ॒హూర్మను॑ర్యజ్ఞ॒నీర్బృహ॒స్పతి॑రుక్థామ॒దాని॑

శగ్ంసిష॒ద్విశ్వే॑దే॒వాః సూ”క్త॒వాచ॒: పృథి॑వీమాత॒ర్మా మా॑

హిగ్ంసీ॒ర్మధు॑ మనిష్యే॒ మధు॑ జనిష్యే॒ మధు॑ వక్ష్యామి॒

మధు॑ వదిష్యామి॒ మధు॑మతీం దే॒వేభ్యో॒ వాచ॑ముద్యాసగ్ం

శుశ్రూ॒షేణ్యా”o మను॒ష్యే”భ్య॒స్తం మా॑ దే॒వా అ॑వన్తు

శో॒భాయై॑ పి॒తరోఽను॑మదన్తు || ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

 

ఓం తచ్ఛ॒o యోరావృ॑ణీమహే | గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ |

గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే | దైవీ”: స్వ॒స్తిర॑స్తు నః |

స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః | ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ |

శన్నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే” | శం చతు॑ష్పదే ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

 

ఓం స॒హస్ర॑శీర్షా॒ పురు॑షః | స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ |

స భూమి॑o వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా | అత్య॑తిష్ఠద్దశాఙ్గు॒లమ్ |

పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం సర్వమ్” | యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్యమ్” |

ఉ॒తామృ॑త॒త్వస్యేశా॑నః | య॒దన్నే॑నాతి॒రోహ॑తి |

ఏ॒తావా॑నస్య మహి॒మా |

అతో॒ జ్యాయాగ్॑శ్చ॒ పూరు॑షః || ౧ ||

 

పాదో”ఽస్య॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ | త్రి॒పాద॑స్యా॒మృత॑o ది॒వి |

త్రి॒పాదూ॒ర్ధ్వ ఉదై॒త్పురు॑షః |

పాదో”ఽస్యే॒హాఽఽభ॑వా॒త్పున॑: |

తతో॒ విష్వ॒ఙ్వ్య॑క్రామత్ |

సా॒శ॒నా॒న॒శ॒నే అ॒భి | తస్మా”ద్వి॒రాడ॑జాయత |

వి॒రాజో॒ అధి॒ పూరు॑షః | స జా॒తో అత్య॑రిచ్యత |

ప॒శ్చాద్భూమి॒మథో॑ పు॒రః || ౨ ||

 

యత్పురు॑షేణ హ॒విషా” | దే॒వా య॒జ్ఞమత॑న్వత |

వ॒స॒న్తో అ॑స్యాసీ॒దాజ్యమ్” | గ్రీ॒ష్మ ఇ॒ధ్మశ్శ॒రద్ధ॒విః |

స॒ప్తాస్యా॑సన్పరి॒ధయ॑: | త్రిః స॒ప్త స॒మిధ॑: కృ॒తాః |

దే॒వా యద్య॒జ్ఞం త॑న్వా॒నాః |

అబ॑ధ్న॒న్పురు॑షం ప॒శుమ్ |

తం య॒జ్ఞం బ॒ర్హిషి॒ ప్రౌక్షన్॑ |

పురు॑షం జా॒తమ॑గ్ర॒తః || ౩ ||

 

తేన॑ దే॒వా అయ॑జన్త | సా॒ధ్యా ఋష॑యశ్చ॒ యే |

తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: | సంభృ॑తం పృషదా॒జ్యమ్ |

ప॒శూగ్‍స్తాగ్‍శ్చ॑క్రే వాయ॒వ్యాన్॑ | ఆ॒ర॒ణ్యాన్గ్రా॒మ్యాశ్చ॒ యే |

తస్మా”ద్య॒జ్ఞాత్స॑ర్వ॒హుత॑: | ఋచ॒: సామా॑ని జజ్ఞిరే |

ఛన్దాగ్॑oసి జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ | యజు॒స్తస్మా॑దజాయత || ౪ ||

 

తస్మా॒దశ్వా॑ అజాయన్త | యే కే చో॑భ॒యాద॑తః |

గావో॑ హ జజ్ఞిరే॒ తస్మా”త్ | తస్మా”జ్జా॒తా అ॑జా॒వయ॑: |

యత్పురు॑ష॒o వ్య॑దధుః | క॒తి॒ధా వ్య॑కల్పయన్ |

ముఖ॒o కిమ॑స్య॒ కౌ బా॒హూ | కావూ॒రూ పాదా॑వుచ్యేతే |

బ్రా॒హ్మ॒ణో”ఽస్య॒ ముఖ॑మాసీత్ | బా॒హూ రా॑జ॒న్య॑: కృ॒తః || ౫ ||

 

ఊ॒రూ తద॑స్య॒ యద్వైశ్య॑: | ప॒ద్భ్యాగ్ం శూ॒ద్రో అ॑జాయత |

చ॒న్ద్రమా॒ మన॑సో జా॒తః | చక్షో॒: సూర్యో॑ అజాయత |

ముఖా॒దిన్ద్ర॑శ్చా॒గ్నిశ్చ॑ | ప్రా॒ణాద్వా॒యుర॑జాయత |

నాభ్యా॑ ఆసీద॒న్తరి॑క్షమ్ | శీ॒ర్ష్ణో ద్యౌః సమ॑వర్తత |

ప॒ద్భ్యాం భూమి॒ర్దిశ॒: శ్రోత్రా”త్ |

తథా॑ లో॒కాగ్ం అ॑కల్పయన్ || ౬ ||

 

వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాన్తమ్” |

ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑స॒స్తు పా॒రే |

సర్వా॑ణి రూ॒పాణి॑ వి॒చిత్య॒ ధీర॑: |

నామా॑ని కృ॒త్వాఽభి॒వద॒న్॒, యదాస్తే” |

ధా॒తా పు॒రస్తా॒ద్యము॑దాజ॒హార॑ |

శ॒క్రః ప్రవి॒ద్వాన్ప్ర॒దిశ॒శ్చత॑స్రః |

తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి |

నాన్యః పన్థా॒ అయ॑నాయ విద్యతే |

య॒జ్ఞేన॑ య॒జ్ఞమ॑యజన్త దే॒వాః |

తాని॒ ధర్మా॑ణి ప్రథ॒మాన్యా॑సన్ |

తే హ॒ నాక॑o మహి॒మాన॑: సచన్తే |

యత్ర॒ పూర్వే॑ సా॒ధ్యాః సన్తి॑ దే॒వాః || ౭ ||

 

అ॒ద్భ్యః సంభూ॑తః పృథి॒వ్యై రసా”చ్చ |

వి॒శ్వక॑ర్మణ॒: సమ॑వర్త॒తాధి॑ |

తస్య॒ త్వష్టా॑ వి॒దధ॑ద్రూ॒పమే॑తి |

తత్పురు॑షస్య॒ విశ్వ॒మాజా॑న॒మగ్రే” |

వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాన్తమ్” |

ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑స॒: పర॑స్తాత్ |

తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి |

నాన్యః పన్థా॑ విద్య॒తేయ॑ఽనాయ |

ప్ర॒జాప॑తిశ్చరతి॒ గర్భే॑ అ॒న్తః |

అ॒జాయ॑మానో బహు॒ధా విజా॑యతే || ౮ ||

 

తస్య॒ ధీరా॒: పరి॑జానన్తి॒ యోనిమ్” |

మరీ॑చీనాం ప॒దమి॑చ్ఛన్తి వే॒ధస॑: |

యో దే॒వేభ్య॒ ఆత॑పతి |

యో దే॒వానా”o పు॒రోహి॑తః |

పూర్వో॒ యో దే॒వేభ్యో॑ జా॒తః |

నమో॑ రు॒చాయ॒ బ్రాహ్మ॑యే |

రుచ॑o బ్రా॒హ్మం జ॒నయ॑న్తః |

దే॒వా అగ్రే॒ తద॑బ్రువన్ |

యస్త్వై॒వం బ్రా”హ్మ॒ణో వి॒ద్యాత్ |

తస్య॑ దే॒వా అస॒న్ వశే” || ౯ ||

 

హ్రీశ్చ॑ తే ల॒క్ష్మీశ్చ॒ పత్న్యౌ” |

అ॒హో॒రా॒త్రే పా॒ర్శ్వే | నక్ష॑త్రాణి రూ॒పమ్ |

అ॒శ్వినౌ॒ వ్యాత్తమ్” | ఇ॒ష్టం మ॑నిషాణ |

అ॒ముం మ॑నిషాణ | సర్వ॑o మనిషాణ || ౧౦ ||

 

ఓం తచ్ఛ॒o యోరావృ॑ణీమహే | గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ |

గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే | దైవీ”: స్వ॒స్తిర॑స్తు నః |

స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః | ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ |

శన్నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే” | శం చతు॑ష్పదే ||

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

 

 

 

స॒ద్యోజా॒తం ప్ర॑పద్యా॒మి స॒ద్యోజా॒తాయ॒ వై నమో॒ నమ॑: |

భ॒వే భ॑వే॒ నాతి॑భవే భవస్వ॒ మామ్ | భ॒వోద్భ॑వాయ॒ నమ॑: ||

వా॒మ॒దే॒వాయ॒ నమో” జ్యే॒ష్ఠాయ॒ నమ॑శ్శ్రే॒ష్ఠాయ॒

నమో॑ రు॒ద్రాయ॒ నమ॒: కాలా॑య॒ నమ॒: కల॑వికరణాయ॒

నమో॒ బల॑వికరణాయ॒ నమో॒ బలా॑య॒

నమో॒ బల॑ప్రమథనాయ॒ నమ॒స్సర్వ॑భూతదమనాయ॒

నమో॑ మ॒నోన్మ॑నాయ॒ నమ॑: ||

అ॒ఘోరే”భ్యోఽథ॒ ఘోరే”భ్యో॒ ఘోర॒ఘోర॑తరేభ్యః |

సర్వే”భ్యః సర్వ॒శర్వే”భ్యో॒ నమ॑స్తే అస్తు రు॒ద్రరూ॑పేభ్యః ||

తత్పురు॑షాయ వి॒ద్మహే॑ మహాదే॒వాయ॑ ధీమహి | తన్నో॑ రుద్రః ప్రచో॒దయా”త్ ||

ఈశానస్స॑ర్వవిద్యా॒నా॒మీశ్వరస్సర్వ॑ భూతా॒నా॒o

బ్రహ్మాఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మ॒ణోఽధి॑పతి॒ర్బ్రహ్మా॑ శి॒వో మే॑ అస్తు సదాశి॒వోమ్ ||