Loading...

 

Sri Bhu Suktam (శ్రీ భూసూక్తం)

https://primeastrology.com/wp-content/uploads/2020/10/Bhoodevi.jpg

Please read these verses daily worshipping Bhoodevi for getting Land and Properties.

 

ఓం భూమి॑ర్భూ॒మ్నా ద్యౌర్వ॑రి॒ణాఽన్తరి॑క్షం మహి॒త్వా |
ఉ॒పస్థే॑ తే దేవ్యదితే॒ఽగ్నిమ॑న్నా॒దమ॒న్నాద్యా॒యాద॑ధే ||

 

ఆఽయఙ్గౌః పృశ్ని॑రక్రమీ॒ దస॑నన్మా॒తర॒o పున॑: |
పి॒తర॑o చ ప్ర॒యన్త్సువ॑: ||

 

త్రి॒గ్॒oశద్ధామ॒ విరా॑జతి॒ వాక్ప॑త॒ఙ్గాయ॑ శిశ్రియే |
ప్రత్య॑స్య వహ॒ ద్యుభి॑: ||

 

అ॒స్య ప్రా॒ణాద॑పాన॒త్య॑న్తశ్చ॑రతి రోచ॒నా |
వ్య॑ఖ్యన్ మహి॒షః సువ॑:  ||

 

యత్త్వా” క్రు॒ద్ధః ప॑రో॒వప॑మ॒న్యునా॒ యదవ॑ర్త్యా |
సు॒కల్ప॑మగ్నే॒ తత్తవ॒ పున॒స్త్వోద్దీ॑పయామసి ||

 

యత్తే॑ మ॒న్యుప॑రోప్తస్య పృథి॒వీమను॑దధ్వ॒సే |
ఆ॒ది॒త్యా విశ్వే॒ తద్దే॒వా వస॑వశ్చ స॒మాభ॑రన్  ||

 

మే॒దినీ॑ దే॒వీ వ॒సున్ధ॑రా స్యా॒ద్వసు॑ధా దే॒వీ వా॒సవీ”|
బ్ర॒హ్మ॒వ॒ర్చ॒సః పి॑తృ॒ణాగ్ శ్రోత్ర॒o చక్షు॒ర్మన॑: ||

 

దే॒వీ హిర॑ణ్యగర్భిణీ దే॒వీ ప్ర॒సూవ॑రీ |
సద॑నే స॒త్యాయ॑నే సీద |
స॒ము॒ద్రవ॑తీ సావి॒త్రీహ॒ నో దే॒వీ మ॒హ్యఙ్గీ”|
మ॒హీధర॑ణీ మ॒హోవ్యథి॑ష్ఠాశ్శృ॒ఙ్గే శృ॑ఙ్గే య॒జ్ఞే య॑జ్ఞే విభీ॒షిణీ”||
ఇన్ద్ర॑పత్నీ వ్యా॒పినీ॑ సు॒రస॑రిది॒హ |
వా॒యు॒మతీ॑ జల॒శయ॑నీ శ్రి॒యన్ధా॒రాజా॑ స॒త్యన్ధో॒పరి॑మేదినీ |
శ్వో॒పరి॑ధత్త॒o పరి॑గాయ |
వి॒ష్ణు॒ప॒త్నీం మ॑హీం దే॒వీ॒o మా॒ధ॒వీం మా॑ధవ॒ప్రియామ్ |
లక్ష్మీ”o ప్రి॒యస॑ఖీం దే॒వీ॒o న॒మా॒మ్యచ్యు॑తవ॒ల్లభామ్  ||

 

ఓం ధ॒ను॒ర్ధ॒రాయై॑ వి॒ద్మహే॑ సర్వసి॒ద్ధ్యై చ॑ ధీమహి |
తన్నో॑ ధరా ప్రచో॒దయా”త్ |
మ॒హీం దే॒వీం విష్ణు॑పత్నీమజూ॒ర్యామ్ | ప్ర॒తీచీ॑ మేనాగ్ం హ॒విషా॑ యజామః |
త్రే॒ధా విష్ణు॑రురుగా॒యో విచ॑క్రమే | మ॒హీం దివ॑o పృథి॒వీమ॒న్తరి॑క్షమ్ |
తచ్ఛ్రో॒ణైతి॒శ్రవ॑ఇ॒చ్ఛమా॑నా | పుణ్య॒గ్గ్॒ శ్లోక॒o యజ॑మానాయ కృణ్వ॒తీ  ||

 

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑:  ||

 

Bhoo Suktam in Hindi

ओं भूमि॑र्भू॒म्ना द्यौर्व॑रि॒णाऽन्तरि॑क्षं महि॒त्वा ।
उ॒पस्थे॑ ते देव्यदिते॒ऽग्निम॑न्ना॒द-म॒न्नाद्या॒याद॑धे ॥
आऽयङ्गौः पृश्नि॑रक्रमी॒ दस॑नन्मा॒तरं॒ पुन॑: ।
पि॒तरं॑ च प्र॒यन्त्सुव॑: ॥
त्रि॒ग्ं॒शद्धाम॒ विरा॑जति॒ वाक्प॑त॒ङ्गाय॑ शिश्रिये ।
प्रत्य॑स्य वह॒ द्युभि॑: ॥
अ॒स्य प्रा॒णाद॑पान॒त्य॑न्तश्च॑रति रोच॒ना ।
व्य॑ख्यन् महि॒षः सुव॑: ॥
यत्त्वा᳚ क्रु॒द्धः प॑रो॒वप॑म॒न्युना॒ यदव॑र्त्या ।
सु॒कल्प॑मग्ने॒ तत्तव॒ पुन॒स्त्वोद्दी॑पयामसि ॥
यत्ते॑ म॒न्युप॑रोप्तस्य पृथि॒वीमनु॑दध्व॒से ।
आ॒दि॒त्या विश्वे॒ तद्दे॒वा वस॑वश्च स॒माभ॑रन् ॥
मे॒दिनी॑ दे॒वी व॒सुन्ध॑रा स्या॒द्वसु॑धा दे॒वी वा॒सवी᳚ ।
ब्र॒ह्म॒व॒र्च॒सः पि॑तृ॒णाग् श्रोत्रं॒ चक्षु॒र्मन॑: ॥
दे॒वी हिर॑ण्यगर्भिणी दे॒वी प्र॒सूव॑री ।
सद॑ने स॒त्याय॑ने सीद ।
स॒मु॒द्रव॑ती सावि॒त्रीह॒ नो दे॒वी म॒ह्यङ्गी᳚ ।
म॒हीधर॑णी म॒होव्यथि॑ष्ठा-श्शृ॒ङ्गे शृ॑ङ्गे य॒ज्ञे य॑ज्ञे विभी॒षिणी᳚ ॥
इन्द्र॑पत्_नी व्या॒पिनी॑ सु॒रस॑रिदि॒ह ।
वा॒यु॒मती॑ जल॒शय॑नी श्रि॒यन्धा॒राजा॑ स॒त्यन्धो॒परि॑मेदिनी ।
श्वो॒परि॑धत्तं॒ परि॑गाय ।
वि॒ष्णु॒प॒त्_नीं म॑हीं दे॒वीं॒ मा॒ध॒वीं मा॑धव॒प्रियाम् ।
लक्ष्मीं᳚ प्रि॒यस॑खीं दे॒वीं॒ न॒मा॒म्यच्यु॑तव॒ल्लभाम् ॥
ओं ध॒नु॒र्ध॒रायै॑ वि॒द्महे॑ सर्वसि॒द्ध्यै च॑ धीमहि ।
तन्नो॑ धरा प्रचो॒दया᳚त् ।
म॒हीं दे॒वीं विष्णु॑पत्_नी-मजू॒र्याम् । प्र॒तीची॑ मेनाग्ं ह॒विषा॑ यजामः ।
त्रे॒धा विष्णु॑रुरुगा॒यो विच॑क्रमे । म॒हीं दिवं॑ पृथि॒वीम॒न्तरि॑क्षम् ।
तच्छ्रो॒णैति॒श्रव॑-इ॒च्छमा॑ना । पुण्य॒ग्ग्॒ श्लोकं॒ यज॑मानाय कृण्व॒ती ॥
ओं शान्ति॒: शान्ति॒: शान्ति॑: ॥

2 comments

  • Srinivasa Chowdala

    15th November 2020 at 10:13 pm

    You are blessed with a solid ability for writing unique content. I am in agreement with your statements. My thanks for publishing this.

  • Sasikanth Rayaprolu

    30th January 2021 at 1:33 pm

    Nice

Comments are closed.